Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 15

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
15128.06.2018Hotărâre privind înființarea incubatorului de afaceri MIROSLAVA START UP.
15028.06.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 100 m.p. situat in intravilan comuna Miroslava, tarla 30 pentru desfășurare activități economice magazin alimentar.
14928.06.2018Hotărâre privind aprobarea acordării de către Consiliul Local Miroslava a sumei de 2500 lei pentru plată contravaloare servicii funerare prestate pentru înhumarea defunctului Sîngiu Dumitru.
14828.06.2018Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Primăria Comunei Miroslava a serviciilor de consultanță juridică pentru realizarea procedurilor aferente refinanțării unor contracte de credit.
14728.06.2018Hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Niță Georgeta.
14628.06.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a aparatului de specialitate al primarului Comunei Miroslava.
14528.06.2018Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiecte ce urmează a fi finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
14428.06.2018Hotărâre prin care Consiliul Local Miroslava ia act și își însușeșete bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2018.
14328.06.2018Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Miroslava, județul Iași.
14228.06.2018Hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru publicare anunturi de promovare a serviciilor in publicația lunara Informatia de Miroslava la solicitarea agentilor economici.
14128.06.2018Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava.
14028.06.2018Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava.
13928.06.2018Hotărâre privind revocarea HCL Miroslava nr. 93 din 2018.
13828.06.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava în trim. II 2018.
13728.06.2018Hotărâre privind întroducerea în Inventarul domeniului public a investitiei Construire casa prăznicară în sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, județul Iași.
13628.06.2018Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 85 di 2018.
13528.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Amihălăchioaei Vlad.
13428.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Gavrilă Dănut Mihai.
13328.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Lambă Naomi Claudia.
13228.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.33143 din 2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Velescu Laura.
13128.06.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. III 2018.
13021.06.2018Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului în cadrl proiectului Modernizare drumuri de exeploatație agricolă în comuna Miroslava.
12921.06.2018Hotărâre privind modificarea Anexei nr 1 din HCL Miroslava nr. 200 din data de 28 septembrie 2017.
12821.06.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Public al comunei.
12721.06.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al comunei.
12621.06.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru a conduce ședința extraordinară a Consiliului Local Miroslava din data de 21 iunie 2018.
12531.05.2018Hotărâre privind darea în administrare cu tilu gratuit de către Comuna Miroslava a trei suprafețe de teren din domeniul public al comunei către DGASPC Iasi pentru construirea a trei case de tip familial.
12431.05.2018Hotărâre privind împuternicirea domnului viceprimar al Comunei Miroslava pentru a semna în numele și pentru Comuna Miroslava actul juridic ce urmează a fi încheiat cu S.C. Bitumax S.R.L.
12331.05.2018Hotărâre privind actualizarea delimitării administrativ-teritorială între satul Brătuleni și satul Uricani din comuna Miroslava.
12231.05.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între societatea AGROMIXT S.A. și Comuna Miroslava.
12131.05.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului UAT Comuna Miroslava și modificarea Anexei nr.IX din HCL nr.231 din 2017.
12031.05.2018Hotărâre privind modificarea și completarea art.6 alin.(3) din ROF Centru de îngrijire pentru copii sat Cornești.
11931.05.2018Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune al SPAS Miroslava pentru anul 2018 și încetarea efectelor HCL nr. 48 din data de 28 februarie 2018.
11831.05.2018Hotărâre privind acordarea mandatului special în vedrea exprimării votului AGA ARSACIS la cererea de aderarare a Comunei Bozieni, jud. Neamț la Asociație.
11731.05.2018Hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea Actului adițional nr. 25 la Contractul de delegare.
11631.05.2018Hotărâre privind aprobarea unei finanțări nerambursabile în sumă de 4000 lei către Parohia Ciurbești.
11531.05.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.II 2018.
11431.05.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute și uz către SC DELGAZ GRID S.A. a suprafeței de 45 m.p.
11331.05.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 1000 m.p. în tarla 74 pentru construire locuință.
11231.05.2018Hotărâre privind concesionare prin licitație publică deschisă a spațiului în suprafață de 10,71 m.p. situat în incinta sălii de sport pentru desfurarea de activități de masaj.
11131.05.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a actualizării Inventarului Domeniului public al comunei.
11031.05.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a actualizării Inventarului Domeniului privat al comunei.
10931.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.10216 din data de 07 mai 2014.
10831.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr. 9329 din data de 17 aprilie 2015.
10731.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr. 9406 din data de 17 aprilie 2015.
10631.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr. 23402 din data de 14 septembrie 2015.
10531.05.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 9330 din data de 17 aprilie 2015.
10431.05.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute și uz către SC DELGAZ GRID S.A. a suprafeței de 584,50 m.p.
10331.05.2018Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului public al comunei a investiției Drumuri de exploatație agricolă în comuna Miroslava, județul Iași.
10231.05.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 3370 m.p. în tarla 54 pentru amenajarea unui teren de minifotbal și două terenuri de tenis de câmp.
10131.05.2018Hotărâre privind aprobarea Schemei locale de minimis pentru rezidenții parcurilor industriale, inclusiv societăților administrator din comuna Miroslava.
10026.04.2018Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UA.T Comuna Miroslava și UAT Municipiul Iași pentru evenimentul Afterhills 2018.
9926.04.2018Hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare între Comuna Miroslava, județul Iași și Orașul Dondușeni, Raionul Dondușeni, Republica Moldova.
9826.04.2018Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 139 din 29 iunie 2017.
9726.04.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava.
9626.04.2018Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 12 ha apaținând domeniului privat al comunei Miroslava situat în T6 pentru amplasarea unui parc logistic în comună.
9526.04.2018Hotărâre privind concesionarea terenului in suprafață de 425 mp situat in intravilan comuna Miroslava, jud. Iasi, apartinand domeniului public al comunei, pentru amplasarea unei statii de telefonie mobila.
9426.04.2018Hotărâre privind aprobarea Organigramei aparținând SC Miroslava Industrial Parc SRL și modificarea și completarea Actului Constiotutic al societății.
9326.04.2018Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Comuna Miroslava și Compania de Transport Public Iași.
9126.04.2018Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru suprafața de 8990 mp beneficiar Drăgan Aneta.
9026.04.2018Hotărâre privind aprobarea modificării și completării rețelei școlare din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Miroslavapdf.
8926.04.2018Hotărâre privind repartizarea profitului net al SC Servicii Publice Miroslava SRL aferent exercițiului financiar la data de 31 decembrie 2017.
8826.04.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Sucilă Ionela.
8726.04.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Artene Liviu-Petronel.
8626.04.2018Hotărâre privind aprobarea unei finanțări nerambursabile în sumă de 150000 lei către Parhohia Cornești.
8526.04.2018Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.5 la contractul de comodat încheiat între Comuna Miroslava si Asociația Grupul de Acțiune locală Stejarii Argintii.
8430.03.2018Hotărâre privind acordarea unui ajutir financiar domnului Ajidaucei Mihai pentru reabilitare spațiu de locuit.
8330.03.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a raportului de evaluare privind terenul și construcțiile aferente identificate de către Comuna Miroslava în T9.
8230.03.2018Hotărâre privind completarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
8130.03.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între UAT Comuna Miroslava și Șoroagă Adiana.
8030.03.2018Hotărâre privind însușirea Raportului elaborat de către primarul Comunei Miroslava privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Miroslava pe anul 2017.
7930.03.2018Hotărâre privind aprobarea contractării de către Comuna Miroslava a serviciilor de furnizare a hranei pentru câinii aflați în cadrul Padocului de câini sat Balciu.
7830.03.2018Hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către domnul Căliman Ioan prin Cabinet de avocat Bulgaru Laura.
7730.03.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 10000 m.p. situat în T62.
7630.03.2018Hotărâre privind avizarea PUZ SC CRIO-2 prin Ambrozie Ioan.
7530.03.2018Hotărâre privind avizarea PUZ SC CRIO-2 prin Ambrozie Maricica.
7430.03.2018Hotărâre privind necesitatea înființării și elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Parc Industrial 2.
7330.03.2018Hotărâre privind aprobarea unor finanțări nerambursabile către unele unutăți de cult din comuna Miroslava.
7230.03.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune încheiat între UAT Comuna Miroslava și Apostol Andreea.
7130.03.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune încheiat între UAT Comuna Miroslava și Caliu Mihaela.
7030.03.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslavapdf.
6930.03.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor din Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslavapdf.
6830.03.2018Hotărâre privind încheierea unui parteneriat între UAT Comuna Miroslava și ATELIERUL LUI GEPETTO SRL în vederea implementării proiectului cultural History Village Tour.
6730.03.2018Hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Comunei Miroslava pentru anul 2018.
6630.03.2018Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul SPAS Miroslava pentru anul 2018-2023.
6530.03.2018Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 24 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.
6430.03.2018Hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în conținutul HCL nr. 59 din 2008.
6330.03.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul al II-lea 2018.
6228.02.2018Hotărâre privind modificarea și completarea art.5 alin.(2) din conținutul Procedurii de acordare a eșalonării sau amânării la plata obligațiilor fiscale și a obligațiilor bugetare restan.
6128.02.2018Hotărâre privind aprobarea cumpărării de către UAT Comuna Miroslava a unei suprafețe de aproximativ 15500 mp în T9 pentru construire Centru îngrijire pentru persoane vârstnice.
6028.02.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de pșunat, concesionării pajiștilor, aprobarea valorii redevenței din contractele de concesionare a pajiștilor.
5928.02.2018Hotărâre aprobarea unui schimb de terenuri între Comuna Miroslava și S.C. FRANCOMI S.R.L. și însușirea de către Consiliul Local a raporturilor de evaluare.
5828.02.2018Hotărâre privind măsurile adoptate la nivelul Comunei Miroslava pentru persoanele care nu au încheiat sau refuză să încheie contracte individuale cu operatorul de salubrizare.
5728.02.2018Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași.
5628.02.2018Hotărâre privind aprobare PUZ Comănescu Ilinca Christiana pentru suprafața de 10000 mp sat Balciu.
5528.02.2018Hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 85152 din Inventarul Domeniului Privat al comunei în suprafață de 14178 mp.
5428.02.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava.
5328.02.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava.
5228.02.2018Hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturisme aflate în proprietatea UAT Comuna Miroslava în anul 2018.
5128.02.2018Hotărâre pentru revocarea HCL Miroslava nr.221 din 2017.

pagina 1 din 15

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2018