Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 14

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
10026.04.2018Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UA.T Comuna Miroslava și UAT Municipiul Iași pentru evenimentul Afterhills 2018.
9926.04.2018Hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare între Comuna Miroslava, județul Iași și Orașul Dondușeni, Raionul Dondușeni, Republica Moldova.
9826.04.2018Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 139 din 29 iunie 2017.
9726.04.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava.
9626.04.2018Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 12 ha apaținând domeniului privat al comunei Miroslava situat în T6 pentru amplasarea unui parc logistic în comună.
9526.04.2018Hotărâre privind concesionarea terenului in suprafață de 425 mp situat in intravilan comuna Miroslava, jud. Iasi, apartinand domeniului public al comunei, pentru amplasarea unei statii de telefonie mobila.
9426.04.2018Hotărâre privind aprobarea Organigramei aparținând SC Miroslava Industrial Parc SRL și modificarea și completarea Actului Constiotutic al societății.
9326.04.2018Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Comuna Miroslava și Compania de Transport Public Iași.
9126.04.2018Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru suprafața de 8990 mp beneficiar Drăgan Aneta.
9026.04.2018Hotărâre privind aprobarea modificării și completării rețelei școlare din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Miroslavapdf.
8926.04.2018Hotărâre privind repartizarea profitului net al SC Servicii Publice Miroslava SRL aferent exercițiului financiar la data de 31 decembrie 2017.
8826.04.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Sucilă Ionela.
8726.04.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Artene Liviu-Petronel.
8626.04.2018Hotărâre privind aprobarea unei finanțări nerambursabile în sumă de 150000 lei către Parhohia Cornești.
8526.04.2018Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.5 la contractul de comodat încheiat între Comuna Miroslava si Asociația Grupul de Acțiune locală Stejarii Argintii.
8430.03.2018Hotărâre privind acordarea unui ajutir financiar domnului Ajidaucei Mihai pentru reabilitare spațiu de locuit.
8330.03.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a raportului de evaluare privind terenul și construcțiile aferente identificate de către Comuna Miroslava în T9.
8230.03.2018Hotărâre privind completarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
8130.03.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între UAT Comuna Miroslava și Șoroagă Adiana.
8030.03.2018Hotărâre privind însușirea Raportului elaborat de către primarul Comunei Miroslava privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Miroslava pe anul 2017.
7930.03.2018Hotărâre privind aprobarea contractării de către Comuna Miroslava a serviciilor de furnizare a hranei pentru câinii aflați în cadrul Padocului de câini sat Balciu.
7830.03.2018Hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către domnul Căliman Ioan prin Cabinet de avocat Bulgaru Laura.
7730.03.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 10000 m.p. situat în T62.
7630.03.2018Hotărâre privind avizarea PUZ SC CRIO-2 prin Ambrozie Ioan.
7530.03.2018Hotărâre privind avizarea PUZ SC CRIO-2 prin Ambrozie Maricica.
7430.03.2018Hotărâre privind necesitatea înființării și elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Parc Industrial 2.
7330.03.2018Hotărâre privind aprobarea unor finanțări nerambursabile către unele unutăți de cult din comuna Miroslava.
7230.03.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune încheiat între UAT Comuna Miroslava și Apostol Andreea.
7130.03.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune încheiat între UAT Comuna Miroslava și Caliu Mihaela.
7030.03.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslavapdf.
6930.03.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor din Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslavapdf.
6830.03.2018Hotărâre privind încheierea unui parteneriat între UAT Comuna Miroslava și ATELIERUL LUI GEPETTO SRL în vederea implementării proiectului cultural History Village Tour.
6730.03.2018Hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Comunei Miroslava pentru anul 2018.
6630.03.2018Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul SPAS Miroslava pentru anul 2018-2023.
6530.03.2018Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 24 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.
6430.03.2018Hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în conținutul HCL nr. 59 din 2008.
6330.03.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul al II-lea 2018.
6228.02.2018Hotărâre privind modificarea și completarea art.5 alin.(2) din conținutul Procedurii de acordare a eșalonării sau amânării la plata obligațiilor fiscale și a obligațiilor bugetare restan.
6128.02.2018Hotărâre privind aprobarea cumpărării de către UAT Comuna Miroslava a unei suprafețe de aproximativ 15500 mp în T9 pentru construire Centru îngrijire pentru persoane vârstnice.
6028.02.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de pșunat, concesionării pajiștilor, aprobarea valorii redevenței din contractele de concesionare a pajiștilor.
5928.02.2018Hotărâre aprobarea unui schimb de terenuri între Comuna Miroslava și S.C. FRANCOMI S.R.L. și însușirea de către Consiliul Local a raporturilor de evaluare.
5828.02.2018Hotărâre privind măsurile adoptate la nivelul Comunei Miroslava pentru persoanele care nu au încheiat sau refuză să încheie contracte individuale cu operatorul de salubrizare.
5728.02.2018Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași.
5628.02.2018Hotărâre privind aprobare PUZ Comănescu Ilinca Christiana pentru suprafața de 10000 mp sat Balciu.
5528.02.2018Hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 85152 din Inventarul Domeniului Privat al comunei în suprafață de 14178 mp.
5428.02.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava.
5328.02.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava.
5228.02.2018Hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturisme aflate în proprietatea UAT Comuna Miroslava în anul 2018.
5128.02.2018Hotărâre pentru revocarea HCL Miroslava nr.221 din 2017.
5028.02.2018Hotărâre privind concesionarea prin licitație publica a Dispensarului uman Cabinet 2 sat Miroslava.
4928.02.2018Hotărâre privind aprobarea tarifelor orare și a manoperei folosite în devizele de lucrări în anul 2018 pentru utilajele aflate în administrarea SC Servicii Publice Miroslava SRL.
4828.02.2018Hotărâre pentru aprobarea Planului de actiune al Serviciului Public de Asistență Socială al Comunei Miroslava pentru serviciile sociale.
4628.02.2018Hotărâre privind rezilierea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Adonicioaie Constantin.
4528.02.2018Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 4 din 2018.
4428.02.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.
4328.02.2018Hotărâre privind aprobarea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Miroslava în anul 2017.
4228.02.2018Hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare la nivelul UAT Comuna Miroslava in anul 2018.
4128.02.2018Hotărâre privind acordarea în anul 2018 a 20 de burse de studiu pentru elevii și studenții din comuna Miroslava, județul Iași, cu rezultate deosebite la învățătură.
4012.02.2018Hotărârea nr. 40 prin care Consiliul Local Miroslava ia act de cesionarea părții sociale a domnului Dragan Bogdan în favoarea domnului Șindilă Ernst Peter Administrator al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.
3912.02.2018Hotărârea nr. 39 privind actualizarea Actului Constitutiv al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL ca urmare a demisiei Administratorului societății.
3812.02.2018Hotărârea nr. 38 privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport Știința Miroslava în anul calendaristic 2018.
3712.02.2018Hotărârea nr. 37 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2018.
3630.01.2018Hotărârea nr. 36 privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional asistent Compartiment Urbanism.
3530.01.2018Hotărârea nr. 35 pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Miroslava, în sensul majorării indemnizației de ședință a consilierilor locali.
3430.01.2018Hotărârea nr. 34 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava pe trim IV 2017.
3330.01.2018Hotărârea nr. 33 privind scăderea din evidențele contabile ale UAT Comuna Miroslava a creanțelor fiscale persoanelor fizice și juridice ale căror debite au fost prescrise.
3230.01.2018Hotărârea nr. 32 privind aprobarea și însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Amendamentului la Regulamentul de acces în Parcul Industrial.
3130.01.2018Hotărârea nr. 31 privind aprobarea înființării incubatorului de afaceri MIROSLAVA START UP.
3030.01.2018Hotărârea nr. 30 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei.
2930.01.2018Hotărârea nr. 29 privind darea în administrare de către Comuna Miroslava către S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. a unor bunuri mijloace fixe ce aparțin domeniului public al comunei cu destinația Padoc caini.
2830.01.2018Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 la nivelul UAT Comuna Miroslava.
2630.01.2018Hotărârea nr. 26 privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 193 din 2017.
2530.01.2018Hotărârea nr. 25 privind aprobarea înlocuirii furnizorului de energie electrică și a achiziționării directe unor noi servicii de furnizare a energiei electrice la nivelul Comunei Miroslava.
2430.01.2018Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială înființat la nivelul UAT Comuna Miroslava.
2330.01.2018Hotărârea nr. 23 privind aprobarea valorii totale a cheltuielilor neeligibile rezultate în urma finalizării procedurii de achiziție lucrări Modernizare și Reabilitare Liceu Agricol Miroslava.
2230.01.2018Hotărârea nr. 22 - Anexa nr.1 la HCL nr 22 din 2018.
2130.01.2018Hotărârea nr. 21 privind achiziționarea de către Comuna Miroslava a unor servicii auxiliare achizițiilor publice.
2030.01.2018Hotărârea nr. 20 pentru completarea art 8 din HCL Miroslava nr. 223 din 2017.
1930.01.2018Hotărârea nr. 19 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Comuna Miroslava și Municipiul Iași în vederea implementării obiectivului de investiție Modernizare Șoseaua Iași Voinești.
1830.01.2018Hotărârea nr. 18 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a ind teh. ec. ai proiectului Modernizare drum DC27 str Principală pentru trafic greu, sat Brătuleni, com Miroslava, jud. Iași.
1730.01.2018Hotărârea nr. 17 privind aprobarea Proiectului tehnic și a ind teh ec ai proiectului ”Modernizare strada Via Mare sat Uricani și strada Înv. Cernescu Vasile sat Proselnici.
1630.01.2018Hotărârea nr. 16 privind aprobarea documentației tehnice nr.88 din 2017 și a ind. teh. ec. pentru investiția Alimentare cu energie electrică consumatori din incinta SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.
1530.01.2018Hotărârea nr. 15 privind completarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare conform proceselor verbale de predare primire a bunurilor de retur realizate de către Comuna Miroslava.
1430.01.2018Hotărârea nr. 14 privind aprobare reorganizare rețea școlar 2018-2019.
1330.01.2018Hotărârea nr. 13 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Servicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 2018.
1230.01.2018Hotărârea nr. 12 - Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 12 din 30.01.2018.
1130.01.2018Hotărârea nr. 11 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Privat al comunei.
1030.01.2018Hotărârea nr. 10 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Public al comunei.
930.01.2018Hotărârea nr. 9 privind acordarea sumei de 4000 lei către Fundația Tradiții Sănătoase pentru sprijin Programul Traista cu sănătate.
830.01.2018Hotărârea nr. 8 pentru modificarea și completarea HCL nr. 98 din 2015.
730.01.2018Hotărârea nr. 7 privind darea în administrare a trei suprafete de teren cu titlu gratuit de către Comuna Miroslava către DGASCPC Iași pentru construire case tip familial în comuna.
630.01.2018Hotărârea nr. 6 pentru revocarea H.C.L. nr. 207 din 2017.
530.01.2018Hotărârea nr. 5 privind acrualizarea Regulamentului serviciului de salșubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași.
430.01.2018Hotărârea nr. 4 privind concesionarea terenului în suprafață de 24 m.p. cvartal 14 intravilan comuna Miroslava.
330.01.2018Hotărârea nr. 3 privind însușirea de către Consiliul Local a Inventarului Domeniului Privat al comunei și a valorilor bunurilor de inventar.
230.01.2018Hotărârea nr. 2 privind însușirea de către Consiliul Local a Inventarului Domeniului Public al comunei și a valorilor bunurilor de inventar.
130.01.2018Hotărârea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. I 2018.
26721.12.2017HCL nr.267 privind aprobarea tarifelor orare, a consumurilor specifice de combustibil și a manoperei orare folosite în anul 2018 pentru utilajele aflate în administrarea SC Servicii Publice Miroslava SRL.
26621.12.2017HCL nr.266 pentru completarea art.1 din HCL nr.71 din 2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiție Modernizare Scoală primara sat Proselnici.
26521.12.2017HCL nr.265 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului în cadrul proiectului Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Miroslava.

pagina 1 din 14

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2018