Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 14

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
6228.02.2018Hotărâre privind modificarea și completarea art.5 alin.(2) din conținutul Procedurii de acordare a eșalonării sau amânării la plata obligațiilor fiscale și a obligațiilor bugetare restan.
6128.02.2018Hotărâre privind aprobarea cumpărării de către UAT Comuna Miroslava a unei suprafețe de aproximativ 15500 mp în T9 pentru construire Centru îngrijire pentru persoane vârstnice.
6028.02.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de pșunat, concesionării pajiștilor, aprobarea valorii redevenței din contractele de concesionare a pajiștilor.
5928.02.2018Hotărâre aprobarea unui schimb de terenuri între Comuna Miroslava și S.C. FRANCOMI S.R.L. și însușirea de către Consiliul Local a raporturilor de evaluare.
5828.02.2018Hotărâre privind măsurile adoptate la nivelul Comunei Miroslava pentru persoanele care nu au încheiat sau refuză să încheie contracte individuale cu operatorul de salubrizare.
5728.02.2018Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași.
5628.02.2018Hotărâre privind aprobare PUZ Comănescu Ilinca Christiana pentru suprafața de 10000 mp sat Balciu.
5528.02.2018Hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 85152 din Inventarul Domeniului Privat al comunei în suprafață de 14178 mp.
5428.02.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava.
5328.02.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava.
5228.02.2018Hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturisme aflate în proprietatea UAT Comuna Miroslava în anul 2018.
5128.02.2018Hotărâre pentru revocarea HCL Miroslava nr.221 din 2017.
5028.02.2018Hotărâre privind concesionarea prin licitație publica a Dispensarului uman Cabinet 2 sat Miroslava.
4928.02.2018Hotărâre privind aprobarea tarifelor orare și a manoperei folosite în devizele de lucrări în anul 2018 pentru utilajele aflate în administrarea SC Servicii Publice Miroslava SRL.
4828.02.2018Hotărâre pentru aprobarea Planului de actiune al Serviciului Public de Asistență Socială al Comunei Miroslava pentru serviciile sociale.
4628.02.2018Hotărâre privind rezilierea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Adonicioaie Constantin.
4528.02.2018Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 4 din 2018.
4428.02.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.
4328.02.2018Hotărâre privind aprobarea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Miroslava în anul 2017.
4228.02.2018Hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare la nivelul UAT Comuna Miroslava in anul 2018.
4128.02.2018Hotărâre privind acordarea în anul 2018 a 20 de burse de studiu pentru elevii și studenții din comuna Miroslava, județul Iași, cu rezultate deosebite la învățătură.
4012.02.2018Hotărârea nr. 40 prin care Consiliul Local Miroslava ia act de cesionarea părții sociale a domnului Dragan Bogdan în favoarea domnului Șindilă Ernst Peter Administrator al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.
3912.02.2018Hotărârea nr. 39 privind actualizarea Actului Constitutiv al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL ca urmare a demisiei Administratorului societății.
3812.02.2018Hotărârea nr. 38 privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport Știința Miroslava în anul calendaristic 2018.
3712.02.2018Hotărârea nr. 37 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2018.
3630.01.2018Hotărârea nr. 36 privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional asistent Compartiment Urbanism.
3530.01.2018Hotărârea nr. 35 pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Miroslava, în sensul majorării indemnizației de ședință a consilierilor locali.
3430.01.2018Hotărârea nr. 34 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava pe trim IV 2017.
3330.01.2018Hotărârea nr. 33 privind scăderea din evidențele contabile ale UAT Comuna Miroslava a creanțelor fiscale persoanelor fizice și juridice ale căror debite au fost prescrise.
3230.01.2018Hotărârea nr. 32 privind aprobarea și însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Amendamentului la Regulamentul de acces în Parcul Industrial.
3130.01.2018Hotărârea nr. 31 privind aprobarea înființării incubatorului de afaceri MIROSLAVA START UP.
3030.01.2018Hotărârea nr. 30 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei.
2930.01.2018Hotărârea nr. 29 privind darea în administrare de către Comuna Miroslava către S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. a unor bunuri mijloace fixe ce aparțin domeniului public al comunei cu destinația Padoc caini.
2830.01.2018Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 la nivelul UAT Comuna Miroslava.
2630.01.2018Hotărârea nr. 26 privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 193 din 2017.
2530.01.2018Hotărârea nr. 25 privind aprobarea înlocuirii furnizorului de energie electrică și a achiziționării directe unor noi servicii de furnizare a energiei electrice la nivelul Comunei Miroslava.
2430.01.2018Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială înființat la nivelul UAT Comuna Miroslava.
2330.01.2018Hotărârea nr. 23 privind aprobarea valorii totale a cheltuielilor neeligibile rezultate în urma finalizării procedurii de achiziție lucrări Modernizare și Reabilitare Liceu Agricol Miroslava.
2230.01.2018Hotărârea nr. 22 - Anexa nr.1 la HCL nr 22 din 2018.
2130.01.2018Hotărârea nr. 21 privind achiziționarea de către Comuna Miroslava a unor servicii auxiliare achizițiilor publice.
2030.01.2018Hotărârea nr. 20 pentru completarea art 8 din HCL Miroslava nr. 223 din 2017.
1930.01.2018Hotărârea nr. 19 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Comuna Miroslava și Municipiul Iași în vederea implementării obiectivului de investiție Modernizare Șoseaua Iași Voinești.
1830.01.2018Hotărârea nr. 18 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a ind teh. ec. ai proiectului Modernizare drum DC27 str Principală pentru trafic greu, sat Brătuleni, com Miroslava, jud. Iași.
1730.01.2018Hotărârea nr. 17 privind aprobarea Proiectului tehnic și a ind teh ec ai proiectului ”Modernizare strada Via Mare sat Uricani și strada Înv. Cernescu Vasile sat Proselnici.
1630.01.2018Hotărârea nr. 16 privind aprobarea documentației tehnice nr.88 din 2017 și a ind. teh. ec. pentru investiția Alimentare cu energie electrică consumatori din incinta SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.
1530.01.2018Hotărârea nr. 15 privind completarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare conform proceselor verbale de predare primire a bunurilor de retur realizate de către Comuna Miroslava.
1430.01.2018Hotărârea nr. 14 privind aprobare reorganizare rețea școlar 2018-2019.
1330.01.2018Hotărârea nr. 13 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Servicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 2018.
1230.01.2018Hotărârea nr. 12 - Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 12 din 30.01.2018.
1130.01.2018Hotărârea nr. 11 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Privat al comunei.
1030.01.2018Hotărârea nr. 10 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Public al comunei.
930.01.2018Hotărârea nr. 9 privind acordarea sumei de 4000 lei către Fundația Tradiții Sănătoase pentru sprijin Programul Traista cu sănătate.
830.01.2018Hotărârea nr. 8 pentru modificarea și completarea HCL nr. 98 din 2015.
730.01.2018Hotărârea nr. 7 privind darea în administrare a trei suprafete de teren cu titlu gratuit de către Comuna Miroslava către DGASCPC Iași pentru construire case tip familial în comuna.
630.01.2018Hotărârea nr. 6 pentru revocarea H.C.L. nr. 207 din 2017.
530.01.2018Hotărârea nr. 5 privind acrualizarea Regulamentului serviciului de salșubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași.
430.01.2018Hotărârea nr. 4 privind concesionarea terenului în suprafață de 24 m.p. cvartal 14 intravilan comuna Miroslava.
330.01.2018Hotărârea nr. 3 privind însușirea de către Consiliul Local a Inventarului Domeniului Privat al comunei și a valorilor bunurilor de inventar.
230.01.2018Hotărârea nr. 2 privind însușirea de către Consiliul Local a Inventarului Domeniului Public al comunei și a valorilor bunurilor de inventar.
130.01.2018Hotărârea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. I 2018.
26721.12.2017HCL nr.267 privind aprobarea tarifelor orare, a consumurilor specifice de combustibil și a manoperei orare folosite în anul 2018 pentru utilajele aflate în administrarea SC Servicii Publice Miroslava SRL.
26621.12.2017HCL nr.266 pentru completarea art.1 din HCL nr.71 din 2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiție Modernizare Scoală primara sat Proselnici.
26521.12.2017HCL nr.265 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului în cadrul proiectului Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Miroslava.
26421.12.2017HCL nr.264 pentru aprobarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.
26321.12.2017HCL nr.263 privind rezilierea de drept a contractului de concesiune nr.16788 din 2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Popovici Silvia.
26221.12.2017HCL nr.262 privind rezilierea de drept a contractului de concesiune nr.23468 din 2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Dodu Vasilica Liliana.
26121.12.2017HCL nr.261 pentru completarea HCL Miroslava nr.209 din 2017.
26021.12.2017HCL nr.260 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către domnul Hriscu Vasile.
25921.12.2017HCL nr.259 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către domnul Gachi Dumitru Gabriel.
25821.12.2017HCL nr.258 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava.
25721.12.2017HCL nr.257 privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru situații de urgență cu resurse umane, materiale și financiare necedate situațiilor de urgență în anul 2018.
25621.12.2017HCL nr.256 privind introducerea în Înventarul Domeniului Public a investiției Modernizare asfaltare un segment de drum sat Valea Adîncă.
25521.12.2017HCL nr.255 privind actualizarea Actului Constitutiv al SC Servicii Publice Miroslava SRL în sensul desemnării persoanelor care sa faca parte din organele de conducere ale societății.
25318.12.2017HCL nr.253 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Miroslava in trim. IV 2017
25229.11.2017HCL nr.252 privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Știința Miroslava.
25129.11.2017HCL nr.251 privind completarea art.1 din HCL nr.73 din anul 2017 privind aprobarea valorii totalea obiectivului de investiție prin PNDL Modernizare gradinita cu program normal Horpaz.
25029.11.2017HCL nr.250 privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului SC Miroslava Industrial Parc SRL și a Actului Constitutiv al societății.
24929.11.2017HCL nr.249 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investiției Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în sat Brătulani.
24829.11.2017HCL nr.248 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava în trim.IV 2017.
24729.11.2017HCL nr.247 privind desemnarea reprezentantului comunei Miroslava în AGA Apa Vital în vederea exrcitării drepturilor de acționar.
24629.11.2017HCL nr.246 privind modificarea și completarea HCL nr.159 din anul 2017.
24529.11.2017HCL nr.245 privind concesionarea terenului în suprafața de 115 m.p. în intravilan sat Proselnici.
24429.11.2017HCL nr.244 privind concesionarea terenului în suprafață 18614 m.p. situat în intravilan sat Horpaz.
24329.11.2017HCL nr.243 privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a semnării contractului de credit în valoare de 10.816.956,40 lei.
24229.11.2017HCL nr.242 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Miroslava SRL.
24129.11.2017HCL nr.241 privind aprobarea asocierii Comunei Miroslava cu alte unități administrativ teritoriale în vederea înființării Asociației Primăriilor Verzi.
24029.11.2017HCL nr.240 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate la bugetul local de către domnul Căzănescu Daniel.
23929.11.2017HCL nr.239 privind aprobare PUZ beneficiar Parohia ”Duminica Sfinților Români” Miroslava.
23829.11.2017HCL nr.238 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Privat al comunei.
23729.11.2017HCL nr.237 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Public al comunei.
23629.11.2017HCL nr.236 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare sau deblocare a rotilor autovehiculelor sau remorcilor oprite, stationate sau parcate neregulamentar pe domeniul public al comunei.
23529.11.2017HCL nr.235 pentru modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 115 din anul 2017.
23429.11.2017HCL nr.234 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investiției Semaforizare intersecție DJ248 km.
23329.11.2017HCL nr.233 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al comunei a investitiei Extindere retea electrica JT Str. Theodor Palade sat Proselnici.
23229.11.2017HCL nr.232 privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2017.
23129.11.2017HCL nr.231 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.
23029.11.2017HCL nr.230 privind în Inventarul Domeniului Public a construcțiilor identificate în cadrl Liceului Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu Miroslava.
22929.11.2017HCL nr.229 privind aprobarea PUZ beneficiar Diaconu Iulian Ciprian.
22726.10.2017HCL nr.227 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către domnul Pascal Iulian Valerică din sat Valea Adîncă.
22626.10.2017HCL nr.226 privind aprobarea modificării H.C.L.nr.110 din 2017.

pagina 1 din 14

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2018