Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 15

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
19330.08.2018Hotărâre privind aprobarea unei finanțări nerambursabile Parohiei Cornești în valoare de 6.500 lei.
19230.08.2018Hotărâre prin care Consiliul Local Miroslava ia act de încetarea contractului de dfinanțare rambursabilă încheiat între Comuna Miroslava și S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.
19130.08.2018Hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de administrare ce urmează a fi încheiat de către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local și administratorii societăților.
19030.08.2018Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de administrae încheiat între Comuna Miroslava și S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. cu nr. 2670 din data de 31 ianuarie 2017.
18930.08.2018Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.
18830.08.2018Hotărâre prin care se aprobă precizarea unor teremeni și condiții din Regulamentul Local de Urbanism și din pLanul Urbanistic General al comunei Miroslava.
18730.08.2018Hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Comuna Miroslava și Fundația Alături de Voi, GAL Stejarii Argintii S.A. pentru accesare fonduri FEADR, POCU.
18630.08.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 534 mp situat in sat Ciurbești, T78 din domeniul privat al comunei Miroslava.
18530.08.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.
18430.08.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 6104 mp situat în intravilan sat Horpaz, număr cadastral 83406 din domeniul privat al comunei.
18330.08.2018Hotărâre privind aprobarea realizării de branșamente la rețeaua de alimentare cu apă la gospodăriile situate în localitățile aferente proiectului finanțat POS Mediu.
18230.08.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Public al comunei.
18130.08.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al comunei.
18030.08.2018Hotărâre privind modificarea sediului social S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. și actualizarea Actului Constitutiv al societății.
17930.08.2018Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Miroslava în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza comunei.
17830.08.2018Hotărâre pentru desemnare reprezentant al Consiliului Local Miroslava în Comisia pentru Evaluarea ș8i Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol.
17730.08.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de fvenituri și cheltuieli al comunei Miroslava în trim. III 2018.
17413.08.2018Hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru reglementarea învățământului primar și gimnazial la nivelul UAT Comuna Miroslava pentru anul scolar 2018-2019.
17313.08.2018Hotărâre privind modificarea si completarea HCL 151/28.06.2018 privind infiintarea incubatorului de afaceri MIROSLAVA START-UP.
17213.08.2018Hotărâre privind necesitatea aprobarii proiectului Constructii Scoli, cod Mysmis 125158.
17131.07.2018Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral al Comunei Miroslava, județul Iași.
17031.07.2018Hotărâre privind avizare PUZ pentru terenul situat in intravilan comuna Miroslava, număr cadastral 81832, beneficiar Roibu Dorel.
16931.07.2018Hotărâre privind aprobare PUZ pentru terenul în suprafata de 8990 mp si9tuat in extravilan comuna Miroslava, T70, beneficiar Drăgan Aneta.
16831.07.2018Hotărâre privind închirierea terenului în suprafață de 506 m.p. situat în T32 intravilan comuna Miroslava aparținând domeniului public al comunei.
16731.07.2018Hotărâre privind concesionarea a 2,00 ha teren situat în intravilan sat Urican cu număr cadastral 85388.
16631.07.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 500 mp situat in intraviolan comuna Miroslava, T54.
16531.07.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018.
16431.07.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III 2018.
16331.07.2018Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Miroslava nr.151 din data de 28 iunie 2018.
16231.07.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1-4 la HCL Miroslava nr. 159 din data de 28 iulie 2017.
16131.07.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, administrare și funcționare pentru cimitirele ce aparțin Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava.
16031.07.2018Hotărâre din data de 31 iulie 2018 privind actualizare Act Constitutiv SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.
15931.07.2018Hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări nerambursabile interne în valoare de 24.296.875 lei.
15831.07.2018Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statutlui de funcții ale U.A.T. Comuna Miroslava ca urmare a reorganizării activității instituției.
15731.07.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Lambă Rut-Iudita.
15631.07.2018Hotărâre privind actualizarea numerelor cadastrale 85388, 2294 si 2295 din Inventarul Domeniului Privat al comunai Miroslava.
15531.07.2018Hotărâre privind actualizarea Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava.
15431.07.2018Hotărâre privind actualizarea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava.
15331.07.2018Hotărâre privind modificare și completarea HCL Miroslava nr. 61 din 28 februarie 2018.
15231.07.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, județul Iași.
15128.06.2018Hotărâre privind înființarea incubatorului de afaceri MIROSLAVA START UP.
15028.06.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 100 m.p. situat in intravilan comuna Miroslava, tarla 30 pentru desfășurare activități economice magazin alimentar.
14928.06.2018Hotărâre privind aprobarea acordării de către Consiliul Local Miroslava a sumei de 2500 lei pentru plată contravaloare servicii funerare prestate pentru înhumarea defunctului Sîngiu Dumitru.
14828.06.2018Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Primăria Comunei Miroslava a serviciilor de consultanță juridică pentru realizarea procedurilor aferente refinanțării unor contracte de credit.
14728.06.2018Hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Niță Georgeta.
14628.06.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a aparatului de specialitate al primarului Comunei Miroslava.
14528.06.2018Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiecte ce urmează a fi finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
14428.06.2018Hotărâre prin care Consiliul Local Miroslava ia act și își însușeșete bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2018.
14328.06.2018Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Miroslava, județul Iași.
14228.06.2018Hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru publicare anunturi de promovare a serviciilor in publicația lunara Informatia de Miroslava la solicitarea agentilor economici.
14128.06.2018Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava.
14028.06.2018Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava.
13928.06.2018Hotărâre privind revocarea HCL Miroslava nr. 93 din 2018.
13828.06.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava în trim. II 2018.
13728.06.2018Hotărâre privind întroducerea în Inventarul domeniului public a investitiei Construire casa prăznicară în sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, județul Iași.
13628.06.2018Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 85 di 2018.
13528.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Amihălăchioaei Vlad.
13428.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Gavrilă Dănut Mihai.
13328.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Lambă Naomi Claudia.
13228.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.33143 din 2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Velescu Laura.
13128.06.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. III 2018.
13021.06.2018Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului în cadrl proiectului Modernizare drumuri de exeploatație agricolă în comuna Miroslava.
12921.06.2018Hotărâre privind modificarea Anexei nr 1 din HCL Miroslava nr. 200 din data de 28 septembrie 2017.
12821.06.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Public al comunei.
12721.06.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al comunei.
12621.06.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru a conduce ședința extraordinară a Consiliului Local Miroslava din data de 21 iunie 2018.
12531.05.2018Hotărâre privind darea în administrare cu tilu gratuit de către Comuna Miroslava a trei suprafețe de teren din domeniul public al comunei către DGASPC Iasi pentru construirea a trei case de tip familial.
12431.05.2018Hotărâre privind împuternicirea domnului viceprimar al Comunei Miroslava pentru a semna în numele și pentru Comuna Miroslava actul juridic ce urmează a fi încheiat cu S.C. Bitumax S.R.L.
12331.05.2018Hotărâre privind actualizarea delimitării administrativ-teritorială între satul Brătuleni și satul Uricani din comuna Miroslava.
12231.05.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între societatea AGROMIXT S.A. și Comuna Miroslava.
12131.05.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului UAT Comuna Miroslava și modificarea Anexei nr.IX din HCL nr.231 din 2017.
12031.05.2018Hotărâre privind modificarea și completarea art.6 alin.(3) din ROF Centru de îngrijire pentru copii sat Cornești.
11931.05.2018Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune al SPAS Miroslava pentru anul 2018 și încetarea efectelor HCL nr. 48 din data de 28 februarie 2018.
11831.05.2018Hotărâre privind acordarea mandatului special în vedrea exprimării votului AGA ARSACIS la cererea de aderarare a Comunei Bozieni, jud. Neamț la Asociație.
11731.05.2018Hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea Actului adițional nr. 25 la Contractul de delegare.
11631.05.2018Hotărâre privind aprobarea unei finanțări nerambursabile în sumă de 4000 lei către Parohia Ciurbești.
11531.05.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.II 2018.
11431.05.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute și uz către SC DELGAZ GRID S.A. a suprafeței de 45 m.p.
11331.05.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 1000 m.p. în tarla 74 pentru construire locuință.
11231.05.2018Hotărâre privind concesionare prin licitație publică deschisă a spațiului în suprafață de 10,71 m.p. situat în incinta sălii de sport pentru desfurarea de activități de masaj.
11131.05.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a actualizării Inventarului Domeniului public al comunei.
11031.05.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a actualizării Inventarului Domeniului privat al comunei.
10931.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.10216 din data de 07 mai 2014.
10831.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr. 9329 din data de 17 aprilie 2015.
10731.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr. 9406 din data de 17 aprilie 2015.
10631.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr. 23402 din data de 14 septembrie 2015.
10531.05.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 9330 din data de 17 aprilie 2015.
10431.05.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute și uz către SC DELGAZ GRID S.A. a suprafeței de 584,50 m.p.
10331.05.2018Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului public al comunei a investiției Drumuri de exploatație agricolă în comuna Miroslava, județul Iași.
10231.05.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 3370 m.p. în tarla 54 pentru amenajarea unui teren de minifotbal și două terenuri de tenis de câmp.
10131.05.2018Hotărâre privind aprobarea Schemei locale de minimis pentru rezidenții parcurilor industriale, inclusiv societăților administrator din comuna Miroslava.
10026.04.2018Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UA.T Comuna Miroslava și UAT Municipiul Iași pentru evenimentul Afterhills 2018.
9926.04.2018Hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare între Comuna Miroslava, județul Iași și Orașul Dondușeni, Raionul Dondușeni, Republica Moldova.
9826.04.2018Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 139 din 29 iunie 2017.
9726.04.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava.
9626.04.2018Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 12 ha apaținând domeniului privat al comunei Miroslava situat în T6 pentru amplasarea unui parc logistic în comună.
9526.04.2018Hotărâre privind concesionarea terenului in suprafață de 425 mp situat in intravilan comuna Miroslava, jud. Iasi, apartinand domeniului public al comunei, pentru amplasarea unei statii de telefonie mobila.
9426.04.2018Hotărâre privind aprobarea Organigramei aparținând SC Miroslava Industrial Parc SRL și modificarea și completarea Actului Constiotutic al societății.
9326.04.2018Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Comuna Miroslava și Compania de Transport Public Iași.
9126.04.2018Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru suprafața de 8990 mp beneficiar Drăgan Aneta.

pagina 1 din 15

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2018