Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 16

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
23016.11.2018Hotărâre privind darea în administrare de către Comuna Miroslava către Consiliul Județean Iași teren pentru construire Sală Polivalentă în comuna Miroslava.
22916.11.2018Hotărâre privind însușirea de Cpnsiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei.
22729.10.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L.
22629.10.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe semestrul IV 2018 al UAT Comuna Miroslava 2018.
22529.10.2018Hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al SC Miroslava Industrial Parc SRL ca urmare a desemnării noului administrator al societății.
22429.10.2018Hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
22329.10.2018Hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 17320 din 2012 încheiat între comuna Miroslava și SC Vexef S.R.L.
22229.10.2018Hotărâre privind preluarea de către UAT Comuna Miroslava a terenului în suprafață de 36ha și 2667mp din proprietatea publică a statului și administrarea ADS în proprietatea publică a UAT Comuna Miroslava.
22129.10.2018Hotărâre privins aprobarea Studiuluide Fezabilitate pentru obiectivul de investiție Parc Industrial 2 Miroslava.
22029.10.2018Hotărâre privind modificarea amplasamentului și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Contractului subsecvent de lucrări nr. 2 din 2016.
21929.10.2018Hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei în vederea amplasării de panouri publicitare în comună.
21829.10.2018Hotărâre privind achiziționarea unei cantități de 50 mc de material lemnos în vederea acordării unui sprijin pentru încălzirea locuinței perioada sezonului rece 208 si 2019.
21729.10.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava Extindere alimentare cu apă și branșamente în loc Vorovești și darea în administrare și exploatare către SC APAVITAL S.R.L.
21629.10.2018Hotărâre privind înființarea unor perdele forestiere de protecție pe raza comunei Miroslava, județul Iași.
21529.10.2018Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului public al comunei și inscierea în inventarul domeniului privat a unor construcții aparținând Liceulșui Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu din Miroslava.
21429.10.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Miroslava SRL.
21329.10.2018Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a imobilului platformă betonată aparținând domeniului public al comunei Miroslava pentru desfășurarea activități de colectare selectivă deșeuri.
21229.10.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.
21129.10.2018Hotărâre privind însușirea de către Consilul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei.
21029.10.2018Hotărâre privind însușirea de către Consilul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului public al comunei.
20929.10.2018Hotărâre privind radierea construcție cu destinație școală sat Găureni în vederea demolării.
20829.10.2018Hotărâre privind completarea Regulamentului privind activitatea de blocare sau deblocare a roților autovehiculelor sau remorcilor oprite staționate sau parcate neregulamentar pe domeniul public al comunei.
20729.10.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 171 din 2015 privind stabilirea unor categorii de drumuri în comuna Miroslava.
20629.10.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ca urmare a reorganizării activității Centrului de zi pentru copii sat Cornești.
20529.10.2018Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr.11 din 2018 și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere iluminat public sat Valea Adîncă.
20427.09.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași 2018.
20327.09.2018Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Realizarea de racorduri la reteaua de canalizare sat Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului, Ciurbești, Găureni și Uricani.
20227.09.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018.
20127.09.2018Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr.114 din 2018.
20027.09.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului public al comunei.
19927.09.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei.
19827.09.2018Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Construire gospodărire de apă pentru stingerea incendiilor și rețea de hidranți exteriori pe perimetrul Parcului Industrial.
19727.09.2018Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru investiția Construire drum 2 din incinta Parcului Industrial.
19627.09.2018Hotărâre privind investiția Trotuare sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași.
19527.09.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public a investiției Extindere rețea alimentare cu apă în localitatea și darea în administrare și exploatare către S.C. APAVITAL S.A.
19430.08.2018Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar temporar domnului Apetrei Gheorghe.
19330.08.2018Hotărâre privind aprobarea unei finanțări nerambursabile Parohiei Cornești în valoare de 6.500 lei.
19230.08.2018Hotărâre prin care Consiliul Local Miroslava ia act de încetarea contractului de dfinanțare rambursabilă încheiat între Comuna Miroslava și S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.
19130.08.2018Hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de administrare ce urmează a fi încheiat de către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local și administratorii societăților.
19030.08.2018Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de administrae încheiat între Comuna Miroslava și S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. cu nr. 2670 din data de 31 ianuarie 2017.
18930.08.2018Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.
18830.08.2018Hotărâre prin care se aprobă precizarea unor teremeni și condiții din Regulamentul Local de Urbanism și din pLanul Urbanistic General al comunei Miroslava.
18730.08.2018Hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Comuna Miroslava și Fundația Alături de Voi, GAL Stejarii Argintii S.A. pentru accesare fonduri FEADR, POCU.
18630.08.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 534 mp situat in sat Ciurbești, T78 din domeniul privat al comunei Miroslava.
18530.08.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.
18430.08.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 6104 mp situat în intravilan sat Horpaz, număr cadastral 83406 din domeniul privat al comunei.
18330.08.2018Hotărâre privind aprobarea realizării de branșamente la rețeaua de alimentare cu apă la gospodăriile situate în localitățile aferente proiectului finanțat POS Mediu.
18230.08.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Public al comunei.
18130.08.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al comunei.
18030.08.2018Hotărâre privind modificarea sediului social S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. și actualizarea Actului Constitutiv al societății.
17930.08.2018Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Miroslava în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza comunei.
17830.08.2018Hotărâre pentru desemnare reprezentant al Consiliului Local Miroslava în Comisia pentru Evaluarea ș8i Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol.
17730.08.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de fvenituri și cheltuieli al comunei Miroslava în trim. III 2018.
17630.08.2018Hotărâre privind aprobarea ROF Centru de zi pentru copii Cornești.
17530.08.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a centrului de îngrijire pentru copii aflați în situații de risc sat Cornești.
17413.08.2018Hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru reglementarea învățământului primar și gimnazial la nivelul UAT Comuna Miroslava pentru anul scolar 2018-2019.
17313.08.2018Hotărâre privind modificarea si completarea HCL 151/28.06.2018 privind infiintarea incubatorului de afaceri MIROSLAVA START-UP.
17213.08.2018Hotărâre privind necesitatea aprobarii proiectului Constructii Scoli, cod Mysmis 125158.
17131.07.2018Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral al Comunei Miroslava, județul Iași.
17031.07.2018Hotărâre privind avizare PUZ pentru terenul situat in intravilan comuna Miroslava, număr cadastral 81832, beneficiar Roibu Dorel.
16931.07.2018Hotărâre privind aprobare PUZ pentru terenul în suprafata de 8990 mp si9tuat in extravilan comuna Miroslava, T70, beneficiar Drăgan Aneta.
16831.07.2018Hotărâre privind închirierea terenului în suprafață de 506 m.p. situat în T32 intravilan comuna Miroslava aparținând domeniului public al comunei.
16731.07.2018Hotărâre privind concesionarea a 2,00 ha teren situat în intravilan sat Urican cu număr cadastral 85388.
16631.07.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 500 mp situat in intraviolan comuna Miroslava, T54.
16531.07.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018.
16431.07.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III 2018.
16331.07.2018Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Miroslava nr.151 din data de 28 iunie 2018.
16231.07.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1-4 la HCL Miroslava nr. 159 din data de 28 iulie 2017.
16131.07.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, administrare și funcționare pentru cimitirele ce aparțin Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava.
16031.07.2018Hotărâre din data de 31 iulie 2018 privind actualizare Act Constitutiv SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.
15931.07.2018Hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări nerambursabile interne în valoare de 24.296.875 lei.
15831.07.2018Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statutlui de funcții ale U.A.T. Comuna Miroslava ca urmare a reorganizării activității instituției.
15731.07.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Lambă Rut-Iudita.
15631.07.2018Hotărâre privind actualizarea numerelor cadastrale 85388, 2294 si 2295 din Inventarul Domeniului Privat al comunai Miroslava.
15531.07.2018Hotărâre privind actualizarea Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava.
15431.07.2018Hotărâre privind actualizarea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava.
15331.07.2018Hotărâre privind modificare și completarea HCL Miroslava nr. 61 din 28 februarie 2018.
15231.07.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, județul Iași.
15128.06.2018Hotărâre privind înființarea incubatorului de afaceri MIROSLAVA START UP.
15028.06.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 100 m.p. situat in intravilan comuna Miroslava, tarla 30 pentru desfășurare activități economice magazin alimentar.
14928.06.2018Hotărâre privind aprobarea acordării de către Consiliul Local Miroslava a sumei de 2500 lei pentru plată contravaloare servicii funerare prestate pentru înhumarea defunctului Sîngiu Dumitru.
14828.06.2018Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Primăria Comunei Miroslava a serviciilor de consultanță juridică pentru realizarea procedurilor aferente refinanțării unor contracte de credit.
14728.06.2018Hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Niță Georgeta.
14628.06.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a aparatului de specialitate al primarului Comunei Miroslava.
14528.06.2018Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiecte ce urmează a fi finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
14428.06.2018Hotărâre prin care Consiliul Local Miroslava ia act și își însușeșete bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2018.
14328.06.2018Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Miroslava, județul Iași.
14228.06.2018Hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru publicare anunturi de promovare a serviciilor in publicația lunara Informatia de Miroslava la solicitarea agentilor economici.
14128.06.2018Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava.
14028.06.2018Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava.
13928.06.2018Hotărâre privind revocarea HCL Miroslava nr. 93 din 2018.
13828.06.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava în trim. II 2018.
13728.06.2018Hotărâre privind întroducerea în Inventarul domeniului public a investitiei Construire casa prăznicară în sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, județul Iași.
13628.06.2018Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 85 di 2018.
13528.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Amihălăchioaei Vlad.
13428.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Gavrilă Dănut Mihai.
13328.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Lambă Naomi Claudia.
13228.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.33143 din 2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Velescu Laura.
13128.06.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. III 2018.
13021.06.2018Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului în cadrl proiectului Modernizare drumuri de exeploatație agricolă în comuna Miroslava.

pagina 1 din 16

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2018