Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 17

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
10025.04.2019Hotărâre privind incetarea contractelor de concesiune din &72, T74, T75 situate in intravilan sat Cornesti, comuna Miroslava, judetul Iasi, prin reziliere unilaterala de catre concendent, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre concesionari.
9925.04.2019Hotărâre privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajele aflate in administrarea S.C.SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi, precum si pentru utilajele aflate in proprietatea societatii.
9825.04.2019Hotărâre privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii pentru depozitare deseuri menajere si similare intre comuna Miroslava, judetul Iasi si S.C.SALUBRIS S.A.
9725.04.2019Hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociatiei Sportive pentru Educatie, Tineret, Cultura si Sport „Stiinta Miroslava” în anul 2019.
9625.04.2019Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 14318 m.p., având număr cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amaenajare a zonei centrale.
9525.04.2019Hotărâre privind acordarea a 20 de burse de studiu elevilor și/sau studenților proveniți din familii defavorizate din comuna Miroslava, județul Iași, în anul școlar și universitar 2019-2020.
9425.04.2019Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași, ca urmare a înființării unei funcții publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional superior-compartiment disciplina în construcții din cadrul biroului de poliție locală Miroslava.
9325.04.2019Hotărâre privind asumarea/neasumarea de către Consiliul Local Miroslava a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.
9225.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019
9125.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. nr. 1/31.01.2019.
9025.04.2019Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2019.
8925.04.2019Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 2019.
8825.04.2019Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași.
8725.04.2019Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2018 și repartizarea profitului S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. în valoare de 29.213 lei aferent exercițiului financiar la data de 31.12.2018.
8625.04.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.14442/14.05.2018 încheiat între Comuna Miroslava și LAZĂR C. GABRIEL P.F.A..
8525.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2019, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.267/20.12.2018.
8425.04.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU și schimbarea zonei de funcțiuni din M1 (zonă mixtă) în A1 și de a reloca zona aferentă, teren situat în intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, având numere cadastrale: 87215, 87216, 85394, 85314-beneficiar Comuna Miroslava.
8325.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.61/28.02.2017 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului:“ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU ÎN COMUNA MIROSLAVA JUDEȚUL IAȘI, SAT BRATULENI, STRADA BASARABIA (INTERSECȚIA CU ȘOSEAUA DE CENTURĂ)”.
8225.04.2019Hotărâre privind aprobarea emiterii de către organul fiscal local a actelor administrative fiscale și procedurale care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătură persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal.
8125.04.2019Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune al Serviciului de asistență socială, autoritate tutelară, arhivă și informații publice al comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2019 privind serviciile sociale.
8025.04.2019Hotărâre privind convocarea adunării generale a foștilor proprietari deposedați sau a moștenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea completării componenței Comisiei Comunale de Fond Funciar Miroslava.
7925.04.2019Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.
7825.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. Miroslava nr.8/31.01.2019.
7728.03.2019Hotărâre privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi.
7628.03.2019Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar ocazional in cuantum de 2000 lei doamnei Vicol Petronela din sat Ciurbesti, str.Prof.Neculai Hartan nr.17, comuna Miroslava, judetul Iasi.
7528.03.2019Hotărâre privind aprobarea ÎNȚELEGERII DE COOPERARE între Comuna Miroslava, județul Iași – România și RAIONUL CĂLĂRAȘI – Republica Moldova
7428.03.2019Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., unde Consiliul Local al Comunei Miroslava deține capitalul majoritar (99 părţi sociale)
7328.03.2019Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de elaborare a unui amenajament silvic pentru terenul în suprafață de de 11 ha fond forestier (perimetrul Bârca 1A S=5,00 ha și perimetrul Horpaz 3 S=6,00 ha) aparținând domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași.
7228.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.184/30.08.2018 privind concesionarea terenului în suprafață de 6104 m.p., situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 83406 pentru construirea unei pensiuni, terenuri de sport în scopuri agroturistice.
7128.03.2019Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2019.
7028.03.2019Hotărâre privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I din grad profesional principal în grad profesional superior –compartiment verificare agenți economici-birou poliție locală Miroslava din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași.
6928.03.2019Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, județul Iași, ca urmare a reorganizării activității Serviciului public de asistență socială și autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava.
6828.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.196/27.09.2018 privind aprobarea Proiectului tehnic nr.DRU-05-2018 și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: « Trotuare sat Horpaz, com. Miroslava, jud. Iaşi» .
6728.03.2019Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L.
6628.03.2019Hotărâre privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS.
6528.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.1/31.01.2019, în sensul introducerii în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei:“EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE JOASĂ TENSIUNE ZONA LOT 1 CORNEȘTI, COMUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”.
6428.03.2019Hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de către primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Miroslava pe anul 2018, activitatea administraţiei publice locale în anul 2018, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019.
6328.03.2019Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a contractului de donație autentificat sub nr.1336/2019, având ca obiect donare cote indivize în suprafață totală de 1200 m.p., intravilan extins conform P.U.G. al satului Vorovești, comuna Miroslava, județul Iași, precum și aprobarea modificării și completării Anexei nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 .
6228.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași și actualizarea valorilor bunurilor din inventar, pe baza listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de 28 decembrie 2018.
6128.03.2019Hotărâre privind înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Miroslava, județul Iași.
6028.03.2019Hotărâre privind înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași.
5928.03.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării pajiștilor, aprobarea valorii redevenței din contractele de concesionare a pajiștilor și a modalității de plată, a încărcăturii la hectar de pajiști și a perioadei de pășunat pentru anul 2019, conform Amenajamentului pastoral al Comunei Miroslava, județul Iași.
5828.03.2019Hotărâre pentru concesionarea terenului în suprafață de 101 m.p., având număr cadastral 87838, situat în tarla 16, parcela 694/2, intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, în vederea amplasării unei rulote.
5728.03.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.6744/07.03.2018 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. ANDREEA COPY CENTER S.R.L..
5628.03.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.23646/28.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Olaru Eduard-Petrișor.
5528.03.2019Hotărâre pentru aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2019.
5408.03.2019Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.31/16.02.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL “Extindere gradinita şi construire cresa in cadrul Scolii "Colonel Constantin Langa" Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”.
5308.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 72/13.03.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL : "Extindere și modernizare Scoala primara, Localitatea Ciurbesti, Comuna Miroslava, Judetul Iasi".
5208.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.47/19.09.2016 privind necesitatea și oportunitatea aprobării conținutului-cadru al documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții : ”Reabilitare, modernizare și recompartimentare Școală Gimnazială ''Miron Barnovschi" Uricani, Localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași" , modificată și completată prin H.C.L. Miroslava nr. 98/24.11.2016.
5108.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 33/16.02.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL “Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala "Colonel Constantin Langa" Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”
5008.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.71/13.03.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL :"Modernizare Scoala primara, Localitatea Proselnici, Comuna Miroslava, Judetul Iasi".
4908.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 73/13.03.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL :"Modernizare gradinita cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Judetul Iasi".
4808.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 34/16.02.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL : “Înfiintare retea de colectare ape uzate in satele Proselnici, Cornesti si Dancas, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”.
4708.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. CIV-04-2019 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: “Construire biserica din lemn în incinta cimitirului din sat Valea Adâncă, comuna Miroslva, judeţul Iaşi”.
4608.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. DRU-03-2019 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Realizare protecții taluze pentru cimitirul din sat Valea Adîncă, comuna Miroslva, judeţul Iaşi”.
4508.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. DRU-02-2019 și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție : « Amenajare alei pietonale în com. Miroslava, jud. Iaşi».
4408.03.2019Hotărâre privind aprobarea Studiului de soluție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție:”Deviere rețele electrice aparținând S.C. DELGAZ GRID S.A. de pe amplasamentul PARC INDUSTRIAL 2 MIROSLAVA, localitatea Brătuleni, com. Miroslava, jud. Iaşi”.
4308.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. DRU-01-2019 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Construire alei în incinta cimitirului din sat Valea Adîncă, comuna Miroslva, judeţul Iaşi”.
4208.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.269/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: „Construire gospodărire de apă pentru stingerea incendiilor și rețea de hidranți exteriori pe perimetrul Parcului Industrial, sat Brătuleni com. Miroslava, jud. Iaşi”.
4108.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.203/27.09.2018 privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: « Realizarea de racorduri la rețeaua de canalizare în satele Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului, Ciurbești, Găureni și Uricani, com. Miroslava, jud. Iași».
4028.02.2019Hotărâre privind respingerea contestației nr.7818/18.02.2019 formulată de către Marcoci Constantin Nicolae, Munteanu Petronel-Cornelia, Marcoci N. Neculai și Solomon Pesah-Leib pentru revocarea H.C.L. Miroslava nr.268/20.12.2018.
3928.02.2019Hotărâre privind stabilirea indemnizatiilor personalului voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţie şi la celelalte activitaţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Miroslava, județul Iași.
3828.02.2019Hotărâre privind aprobarea valorii totale a cheltuielilor neeligibile din cadrul Proiectului „Modernizare si reabilitare corpuri de clădire „Școala mica” si „Școala mare” din cadrul „Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași” - contract de finanţare nr. C0720EN00011512400164/18.10.2016.
3728.02.2019Hotărâre privind aprobarea valorii totale a cheltuielilor neeligibile din cadrul Proiectului „Extindere infrastructura de apa uzata în localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din Comuna Miroslava, Judetul Iasi” - contract de finanţare nr. C 0720AN00021512400276 /22.12.2016.
3628.02.2019Hotărâre privind scutirea de impozit pentru terenul în suprafață 50 ha și 9693 m.p., situat pe raza Comunei Miroslava, județul Iași aparținând domeniului public al statului și aflat în administrarea Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Pomicultură Iași.
3528.02.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea de blocare/deblocare a roților autovehiculelor sau a remorcilor oprite, staționate sau parcate neregulamentar pe domeniul public al Comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.236/29.11.2017.
3428.02.2019Hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Comunei Miroslava-Consiliului Local al Comunei Miroslava în cadrul Adunării Generale a Asociaților (AGA) a S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. la care Consiliul Local al Comunei Miroslava este asociat unic.
3328.02.2019Hotărâre privind modificarea H.C.L. Miroslava nr. 30/30.01.2018 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei.
3228.02.2019Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei:”Alimentare cu energie electrică consumatori din incinta S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L. din sat Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași și darea în administrare și exploatare către S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L..
3128.02.2019Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei:“Extindere reţea de alimentare cu apă și branșament imobil pe strada Veche, sat Valea Adîncă, com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A..
3028.02.2019Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019, ce vor fi executate la nivelul Comunei Miroslava, județul Iași de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
2928.02.2019Hotărâre privind însusirea de catre Consiliul Local Miroslava a modificarilor și completarilor din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/31.01.2019.
2828.02.2019Hotărâre privind însusirea de catre Consiliul Local Miroslava a modificarilor și completarilor din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.1/31.01.2019.
2728.02.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU din L1a și M1 în A1 pentru construire hala, teren intravilan comuna Miroslava, sat Miroslava, T54, NC 62331, cu acces din zona DJ248A-beneficiar S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A..
2628.02.2019Hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.230/15.11.2018 privind darea in administrare cu titlu gratuit de catre comuna Miroslava, judetul Iasi catre Consiliul Judetean Iasi a suprafetei de 6 ha și 7335 m.p. teren apartinand domeniului privat al comunei Comuna Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat in T16, numar cadastral 85725, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
2507.02.2019Hotărâre privind participarea Primarului Comunei Miroslava, judetul Iasi la Forumul International de Investitii si Comert organizat în China, la Beijing-Tianjin, in perioada 14-22 aprilie 2019 si aprobarea cheltuielilor aferente.
2407.02.2019Hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. Miroslava nr.194/30.08.2018 privind acordarea unui sprijin financiar temporar domnului Apetrei Gheorghe din sat Horpaz, str. Principala nr.125, comuna Miroslava, judetul Iasi pentru ingrijirea si intretinerea nepotilor minori: Apetrei Juliano-Constantin, Apetrei Andreea-Ioana si Apetrei Iasmina-Elena.
2307.02.2019Hotărâre privind scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru anumite categorii de persoane , la nivelul comunei Miroslava, județul Iasi.
2207.02.2019Hotărâre privind trecerea, în conditiile legii, a terenului în suprafata de 6 ha și 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi și administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
2107.02.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinte colective, teren intravilan Valea Adinca, com. Miroslava, jud. Iasi
2031.01.2019Hotărâre privind indreptarea erorii materiale strecurata in continutul H.C.L. Miroslava nr. 243/27.11.2018 priind concesionarea terenului in suprafata de 17.115 m.p. tarla 6, parcelele P254/2/2, P258/2/2, P260/2/2, P263/2/2/2
1931.01.2019Hotărâre privind aprobarea transformarii functiei publice de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, din grad profesional principal in grad profesional superior din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, jud. Iasi
1831.01.2019Hotărâre privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare la nivelul UAT Comuna Miroslava, jud. Iasi, in anul 2019
1731.01.2019Hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea perfomantelor profesionale individuale pentru secretarul Comunei Miroslava, jud. Iasi, pentru anul 2018
1631.01.2019Hotărâre privind instituirea la nivelul comunei Miroslava, jud. Iasi, a Comisiei pentru probleme de aparare si aprobarea Planului anual de activitate a comisiei
1531.01.2019Hotărâre privind aprobarea conditiilor de realizare de bransamente/racorduri la sistemul de alimentare cu apa si canalizare din fonduri alocate din bugetul local al comunei pentru beneficiarii - cetateni ai comunei Miroslava
1431.01.2019Hotărâre privind darea in administrare in regim silvic catre Ocolul Silvic Lunca Cetatuia a suprafetei de 11 ha fond forestier
1331.01.2019Hotărâre privind revocarea H.C.L. Miroslava nr. 273/20.12.2018 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. si actualizarea Actului Constitutiv al societatii
1231.01.2019Hotărâre privind modificarea obiectului principal de activitate al S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. si actualizarea Actului Constitutiv al societatii.
1131.01.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare in anul 2019
1031.01.2019Hotărâre privind aprobarea incheierii de catre Comuna Miroslava a unui contract pentru furnizarea de servicii de consiliere si interpretare in limbaj mimico gestual
931.01.2019Hotărâre privind aprobarea aprobarea acoperirii definitiva a deficitului de executie bugetara rezultat la sectiunea de dezvoltare
831.01.2019Hotărâre privind aprobarea reorganizarii retelei scolare de pe raza UAT Miroslava pentru anul scolar 2019 - 2020
731.01.2019Hotărâre privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei Extindere Retea Electrica pe str. Ioan Joldea Voda sat Valea Adanca.
631.01.2019Hotărâre privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei Extindere Retea Electrica pe str. Livezii sat Valea Adanca.
531.01.2019Hotărâre privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei Extindere Retea Electrica pe str. Zorilor sat Gaureni.
431.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a completarilor si a modificarilor inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.
331.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a completarilor si a modificarilor inventarului domeniului public al comunei Miroslava.
231.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.
131.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public al comunei Miroslava.

pagina 1 din 17

sari la:

© Comuna Miroslava 2019