Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 17

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
13727.06.2019Hotărâre privind împuternicirea domnului Popescu Nicolae consilier local, în vederea semnării în numele și pentru comuna Miroslava a contractului de donație ce urmează a fi încheiat între Comuna Miroslava și S.C. SMART QUALITY RESIDENCE S.R.L.
13627.06.2019Hotărâre privind transformarea unui post aferent funcției de execuție de natură contractuală și modificarea statului de funcții al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.
13527.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.74/28.03.2019 privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.
13427.06.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării unui număr de 16 loturi teren pentru tineri și specialiști situate în domeniul privat al comunei Miroslava, intravilan sat Cornești, T72 și T75, comuna Miroslava, județul Iași pentru construire locuințe.
13327.06.2019Hotărâre privind alegerea reprezentantului proprietarilor în comisia locală de fond funciar Miroslava, ca urmare a vacantării unei poziții în cadrul comisiei și stabilirea componeneței comisiei.
13227.06.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.23456/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna AGAFIȚEI LIVIOARA, ca urmare a acordului părților.
13127.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.67/28.03.2019 privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L.
13027.06.2019Hotărâre privind implementarea programului „ȘCOALA DE VARĂ” Miroslava și a Acordului de parteneriat dintre U.A.T. Comuna Miroslava, județul Iași și Școala ”Colonel Constantin Langa”.
12927.06.2019Hotărâre privind acceptarea de sponsorizări de către Comuna Miroslava-în calitate de beneficiar pentru activități culturale, artisitice, educative, de învățămant, sportive, religioase, sociale, de protecția mediului și alte activități de interes local, organizate la nivelul comunei.
12827.06.2019Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 20000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 87878, situat în extravilan sat Valea Ursului, comuna Miroslava, județul Iași pentru amenajarea unei microferme.
12727.06.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 100 m.p. aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 71978, Carte Funciară 71978, situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași pentru amenajare cale de acces.
12627.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2019, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.267/20.12.2018.
12527.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.153/29.06.2017 privind suspendarea acordării Avizelor de Oportunitate în scopul elaborării P.U.Z. și R.L.U și/sau aprobării de noi documentații P.U.Z. la nivelul Comunei Miroslava, județul Iași, în sensul prelungirii duratei de suspendare până la data de 01 iulie 2020.
12427.06.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 10000 m.p. teren extravilan în intravilan sat Balciu, comuna Miroslava, tarla 62, parcela 2870/4, număr cadastral 85845, aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava, în vederea construirii unei stații de betoane și spații administrative regim de înălțime P+1E -beneficiar concesionar S.C. AFJ Beton S.R.L. Pașcani.
12327.06.2019Hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU și schimbarea zonei de funcțiuni din M1 în A1 privind terenul în suprafață de 264000 m.p., situat în intravilan sat Brătuleni conform P.U.G. esxtins, comuna Miroslava, județul Iași, având numere cadastrale: 87215, 87216, 85394, 85314-beneficiar COMUNA MIROSLAVA.
12227.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019.
12127.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019.
12027.06.2019Hotărâre privind aprobarea viramentul sumei de 250000 lei reprezentând dividentele datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava pentru anii 2017, 2018.
11927.06.2019Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul al III-lea, respectiv pentru lunile iulie, august și septembrie 2019.
11830.05.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 21769/21.05.2019 încheiat între comuna Miroslava și doamna Șfichi Ecaterina, ca urmare a acordului părților.
11730.05.2019Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie fără licitație publică asupra terenului în suprafață de 1974 m.p., aparținând domeniului privat al comunei, cu număr cadastral 88485, înscris în Cartea Funciară nr.88485, situat în extravilan comuna Miroslava, județul Iași, tarlaua 6, parcela Cc 250/52/104 în favoarea S.C. AVI-TOP S.A..
11630.05.2019Hotărâre privind încasarea de la cetățeni în calitate de Autoritate Publică a sumelor necesare pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice și transferarea acestora către Operatorului de Distribuție Concesionar așa cum sunt definiți în Metodologia Ordinului nr. 36 din 28.02.2019.
11530.05.2019Hotărâre privind aprobarea regulamentului de întocmire a documentației pentru extinderea sau dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în comuna Miroslava, județul Iași.
11430.05.2019Hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare Regională și a Regulamentului de Urbanism pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.
11330.05.2019Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a planului de afaceri pentru concesionarea terenului în suprafață de 14318 m.p., având număr cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
11230.05.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă către concesionarii care își exprimă intenția de cumpărare a suprafețelor de teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava atribuite în concesiune pentru construire locuințe.
11130.05.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării-cumpărării prin licitație publică deschisă a terenurilor în suprafață de 25.000 m.p., respectiv 19.375 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situate în tarlaua 2, având numere cadastrale 62546, 77629, 78196.
11030.05.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 1000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 87845, situat în intravilan conform P.U.G. sat Proselnici, str. Th. Palade nr.57, comuna Miroslava, județul Iași, cu destinația ”teren construire locuință”.
10930.05.2019Hotărâre privind predarea spre administrare și exploatare a obiectului de inventar: “Transformator stația de pompare – V. Adâncă” aflat în inventarul domeniului privat al comunei Miroslava către S.C. Delgaz Grid S.A..
10830.05.2019Hotărâre privind încetarea contractului de servicii de consiliere și interpretare limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz din comuna Miroslava, județul Iași nr.63/08.04.2019, ca urmare a acordului părților și încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația Națională a Surzilor din România (ANSR) - Filiala Iași.
10730.05.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 50 m.p. aparținând domeniului privat al comunei, situat în extravilan comuna Miroslava, județul Iași, tarla 6, parcela F 263/2/2/1, pentru amplasare post de transformare de energie electrică.
10630.05.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019.
10530.05.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 .
10430.05.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 10000 m.p., având număr cadastral 77733, situat în intravilan conform P.U.G. sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași, în vederea construirii unor căsuțe de agrement, realizare parcare, spații verzi și spații de joacă la nivelul comunei.
10330.05.2019Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: ”Extindere rețea canalizare în vederea racordării la canalizare a imobilelor situate în satul Miroslava, com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..
10230.05.2019Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei:”Extindere rețea de alimentare cu apă și branșamente apă pentru imobile locuință situate în județul Iași, comuna Miroslava, sat Valea Adîncă, str. Ioan Joldea Vodă” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..
10130.05.2019Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei:“Extindere reţea de apă potabilă și branșament în strada Trifoiului, sat Valea Adîncă, com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..
10025.04.2019Hotărâre privind incetarea contractelor de concesiune din &72, T74, T75 situate in intravilan sat Cornesti, comuna Miroslava, judetul Iasi, prin reziliere unilaterala de catre concendent, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre concesionari.
9925.04.2019Hotărâre privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajele aflate in administrarea S.C.SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi, precum si pentru utilajele aflate in proprietatea societatii.
9825.04.2019Hotărâre privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii pentru depozitare deseuri menajere si similare intre comuna Miroslava, judetul Iasi si S.C.SALUBRIS S.A.
9725.04.2019Hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociatiei Sportive pentru Educatie, Tineret, Cultura si Sport „Stiinta Miroslava” în anul 2019.
9625.04.2019Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 14318 m.p., având număr cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amaenajare a zonei centrale.
9525.04.2019Hotărâre privind acordarea a 20 de burse de studiu elevilor și/sau studenților proveniți din familii defavorizate din comuna Miroslava, județul Iași, în anul școlar și universitar 2019-2020.
9425.04.2019Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași, ca urmare a înființării unei funcții publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional superior-compartiment disciplina în construcții din cadrul biroului de poliție locală Miroslava.
9325.04.2019Hotărâre privind asumarea/neasumarea de către Consiliul Local Miroslava a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.
9225.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019
9125.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. nr. 1/31.01.2019.
9025.04.2019Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2019.
8925.04.2019Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 2019.
8825.04.2019Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași.
8725.04.2019Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2018 și repartizarea profitului S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. în valoare de 29.213 lei aferent exercițiului financiar la data de 31.12.2018.
8625.04.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.14442/14.05.2018 încheiat între Comuna Miroslava și LAZĂR C. GABRIEL P.F.A..
8525.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2019, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.267/20.12.2018.
8425.04.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU și schimbarea zonei de funcțiuni din M1 (zonă mixtă) în A1 și de a reloca zona aferentă, teren situat în intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, având numere cadastrale: 87215, 87216, 85394, 85314-beneficiar Comuna Miroslava.
8325.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.61/28.02.2017 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului:“ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU ÎN COMUNA MIROSLAVA JUDEȚUL IAȘI, SAT BRATULENI, STRADA BASARABIA (INTERSECȚIA CU ȘOSEAUA DE CENTURĂ)”.
8225.04.2019Hotărâre privind aprobarea emiterii de către organul fiscal local a actelor administrative fiscale și procedurale care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătură persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal.
8125.04.2019Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune al Serviciului de asistență socială, autoritate tutelară, arhivă și informații publice al comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2019 privind serviciile sociale.
8025.04.2019Hotărâre privind convocarea adunării generale a foștilor proprietari deposedați sau a moștenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea completării componenței Comisiei Comunale de Fond Funciar Miroslava.
7925.04.2019Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.
7825.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. Miroslava nr.8/31.01.2019.
7728.03.2019Hotărâre privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi.
7628.03.2019Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar ocazional in cuantum de 2000 lei doamnei Vicol Petronela din sat Ciurbesti, str.Prof.Neculai Hartan nr.17, comuna Miroslava, judetul Iasi.
7528.03.2019Hotărâre privind aprobarea ÎNȚELEGERII DE COOPERARE între Comuna Miroslava, județul Iași – România și RAIONUL CĂLĂRAȘI – Republica Moldova
7428.03.2019Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., unde Consiliul Local al Comunei Miroslava deține capitalul majoritar (99 părţi sociale)
7328.03.2019Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de elaborare a unui amenajament silvic pentru terenul în suprafață de de 11 ha fond forestier (perimetrul Bârca 1A S=5,00 ha și perimetrul Horpaz 3 S=6,00 ha) aparținând domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași.
7228.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.184/30.08.2018 privind concesionarea terenului în suprafață de 6104 m.p., situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 83406 pentru construirea unei pensiuni, terenuri de sport în scopuri agroturistice.
7128.03.2019Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2019.
7028.03.2019Hotărâre privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I din grad profesional principal în grad profesional superior –compartiment verificare agenți economici-birou poliție locală Miroslava din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași.
6928.03.2019Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, județul Iași, ca urmare a reorganizării activității Serviciului public de asistență socială și autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava.
6828.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.196/27.09.2018 privind aprobarea Proiectului tehnic nr.DRU-05-2018 și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: « Trotuare sat Horpaz, com. Miroslava, jud. Iaşi» .
6728.03.2019Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L.
6628.03.2019Hotărâre privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS.
6528.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.1/31.01.2019, în sensul introducerii în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei:“EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE JOASĂ TENSIUNE ZONA LOT 1 CORNEȘTI, COMUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”.
6428.03.2019Hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de către primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Miroslava pe anul 2018, activitatea administraţiei publice locale în anul 2018, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019.
6328.03.2019Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a contractului de donație autentificat sub nr.1336/2019, având ca obiect donare cote indivize în suprafață totală de 1200 m.p., intravilan extins conform P.U.G. al satului Vorovești, comuna Miroslava, județul Iași, precum și aprobarea modificării și completării Anexei nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 .
6228.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași și actualizarea valorilor bunurilor din inventar, pe baza listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de 28 decembrie 2018.
6128.03.2019Hotărâre privind înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Miroslava, județul Iași.
6028.03.2019Hotărâre privind înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași.
5928.03.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării pajiștilor, aprobarea valorii redevenței din contractele de concesionare a pajiștilor și a modalității de plată, a încărcăturii la hectar de pajiști și a perioadei de pășunat pentru anul 2019, conform Amenajamentului pastoral al Comunei Miroslava, județul Iași.
5828.03.2019Hotărâre pentru concesionarea terenului în suprafață de 101 m.p., având număr cadastral 87838, situat în tarla 16, parcela 694/2, intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, în vederea amplasării unei rulote.
5728.03.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.6744/07.03.2018 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. ANDREEA COPY CENTER S.R.L..
5628.03.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.23646/28.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Olaru Eduard-Petrișor.
5528.03.2019Hotărâre pentru aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2019.
5408.03.2019Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.31/16.02.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL “Extindere gradinita şi construire cresa in cadrul Scolii "Colonel Constantin Langa" Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”.
5308.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 72/13.03.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL : "Extindere și modernizare Scoala primara, Localitatea Ciurbesti, Comuna Miroslava, Judetul Iasi".
5208.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.47/19.09.2016 privind necesitatea și oportunitatea aprobării conținutului-cadru al documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții : ”Reabilitare, modernizare și recompartimentare Școală Gimnazială ''Miron Barnovschi" Uricani, Localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași" , modificată și completată prin H.C.L. Miroslava nr. 98/24.11.2016.
5108.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 33/16.02.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL “Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala "Colonel Constantin Langa" Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”
5008.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.71/13.03.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL :"Modernizare Scoala primara, Localitatea Proselnici, Comuna Miroslava, Judetul Iasi".
4908.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 73/13.03.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL :"Modernizare gradinita cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Judetul Iasi".
4808.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 34/16.02.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL : “Înfiintare retea de colectare ape uzate in satele Proselnici, Cornesti si Dancas, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”.
4708.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. CIV-04-2019 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: “Construire biserica din lemn în incinta cimitirului din sat Valea Adâncă, comuna Miroslva, judeţul Iaşi”.
4608.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. DRU-03-2019 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Realizare protecții taluze pentru cimitirul din sat Valea Adîncă, comuna Miroslva, judeţul Iaşi”.
4508.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. DRU-02-2019 și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție : « Amenajare alei pietonale în com. Miroslava, jud. Iaşi».
4408.03.2019Hotărâre privind aprobarea Studiului de soluție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție:”Deviere rețele electrice aparținând S.C. DELGAZ GRID S.A. de pe amplasamentul PARC INDUSTRIAL 2 MIROSLAVA, localitatea Brătuleni, com. Miroslava, jud. Iaşi”.
4308.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. DRU-01-2019 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Construire alei în incinta cimitirului din sat Valea Adîncă, comuna Miroslva, judeţul Iaşi”.
4208.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.269/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: „Construire gospodărire de apă pentru stingerea incendiilor și rețea de hidranți exteriori pe perimetrul Parcului Industrial, sat Brătuleni com. Miroslava, jud. Iaşi”.
4108.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.203/27.09.2018 privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: « Realizarea de racorduri la rețeaua de canalizare în satele Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului, Ciurbești, Găureni și Uricani, com. Miroslava, jud. Iași».
4028.02.2019Hotărâre privind respingerea contestației nr.7818/18.02.2019 formulată de către Marcoci Constantin Nicolae, Munteanu Petronel-Cornelia, Marcoci N. Neculai și Solomon Pesah-Leib pentru revocarea H.C.L. Miroslava nr.268/20.12.2018.
3928.02.2019Hotărâre privind stabilirea indemnizatiilor personalului voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţie şi la celelalte activitaţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Miroslava, județul Iași.
3828.02.2019Hotărâre privind aprobarea valorii totale a cheltuielilor neeligibile din cadrul Proiectului „Modernizare si reabilitare corpuri de clădire „Școala mica” si „Școala mare” din cadrul „Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași” - contract de finanţare nr. C0720EN00011512400164/18.10.2016.

pagina 1 din 17

sari la:

© Comuna Miroslava 2019