Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 18

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
21806.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea HCL 173/26.09.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în AGA ADIS Iasi în vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi” si împuternicirea Presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale în Judetul Iasi nr.357/30.10.2018.
21706.11.2019Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Construire cămin cultural P+1E, Localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași"
21606.11.2019Hotărâre privind predării pe bază de protocol către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a terenului de 8868 m.p., aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situat în sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași (NC 89517), liber de orice sarcini și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție " Construire cămin cultural P+1E, Localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași"
21524.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.174/26.09.2019.
21424.10.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul în suprafață de 67335 m.p., situat în intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași, având număr cadastral 85725 pentru construire ”Sală Polivalentă”-beneficiar Consiliul Județean Iași.
21324.10.2019Hotărâre privind însușirea RAPORTULUI PENTRU NUMIREA FINALĂ pentru poziția de administrator al societăţii SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L și mandatarea reprezentantului APT în AGA la societatea SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L pentru numirea domnului CREȚU TUDOR COSMIN ca administrator al acesteia.
21224.10.2019Hotărâre privind achiziționarea unei cantități de 100 mc de material lemnos în vederea acordării unui sprijin pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 2019-2020 persoanelor și/sau familiilor aflate în situații de risc din comuna Miroslava.
21124.10.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul IV 2019.
21024.10.2019Hotărâre privind împuternicirea viceprimarului comunei Miroslava, județul Iași-domnul Bulbașa Vasile pentru îndeplinirea funcției de ordonator principal de credite, precum și pentru semnarea și depunerea în numele și pentru comuna Miroslava a tuturor documentelor în vederea implementării și derulării proiectului de investiție: “Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” pe toata durata depunerii cererii de finanțare, a contractului de finanțare, a cererilor de plăți aferente implementării proiectului și respectiv la recepția la terminarea lucrărilor.
20924.10.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., cu sediul social în sat Balciu, str. Principală nr.2A, comuna Miroslava, județul Iași.
20824.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.15 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.203/24.10.2019 prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției: “Extindere infrastructură de apă uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din comuna Miroslava, judeţul Iaşi " și darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A..
20724.10.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași a numărului de inventar 2128 din cadrul poziției 683-construcție cu destinația ”Beci”, aparținând Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu„-Miroslava, indentificată cu număr cadastral 2779-C16, număr carte funciară 64442, ca urmare a autodemolării și actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava.
20624.10.2019Hotărâre privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.
20524.10.2019Hotărâre privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava.
20424.10.2019Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor intervenite privind regimul juridic.
20324.10.2019Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor intervenite privind regimul juridic.
20224.10.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 500 m.p., identificat sub număr cadastral 83085, înscris în Cartea Funciară nr.83085, intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei pentru intrare legalitate construcție.
20124.10.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 13.600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82197, Carte Funciară nr.82197, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14-în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. FILDAS TRADING S.R.L..
20024.10.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 12.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82199, Carte Funciară nr.82199, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14-în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. LOOK AHEAD S.R.L..
19924.10.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 16.750 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 83096, Carte Funciară nr.83096, situat în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. INOVALABEL S.R.L..
19824.10.2019Hotărâre privind încheierea Actului adițional nr.2 la contractul de concesiune nr.23245/25.07.2018 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. M. SPORT ACTIVITIES S.R.L..
19724.10.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea Regulamentului Local de Urbanism și schimbarea zonei de funcțiuni din M1+IS1 în IS1-zonă de instituții publice și servicii de interes general privind terenul cu număr cadastral 85823-beneficiar S.C. INTERMAG S.R.L..
19624.10.2019Hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.60/28.03.2019 și a efectelor Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.61/28.03.2019.
19514.10.2019Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și actualizarea contractului subsecvent nr.2 din 17.02.2016.
19414.10.2019Hotărâre privind implementarea proiectului: “Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.
19314.10.2019Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile-terenuri din domeniul privat al comunei Miroslava în domeniul public al comunei în vederea realizării obictivului de investiție: ”Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” și aprobarea modificării și completării inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași.
19214.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava prin radierea suprafețelor de teren în vederea realizării obiectivului de investiție:”Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”.
19114.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.162/23.08.2019 privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 14.318 m.p., având număr cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
19014.10.2019Hotărâre privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) și aprobarea comisionului de garantare.
18914.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea în inventar a investiției FEADR aferentă proiectului:“Achiziție buldoexcavator pentru comuna Miroslava, județul Iași” .
18814.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea în inventar a investiției: „Modernizare și reabilitare corpuri de clădire „Școala mica” și „Școala mare” din cadrul „Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași”.
18726.09.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul IV 2019.
18626.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași, Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la H.C.L. Miroslava nr.69/28 martie 2019, modificată și completată prin H.C.L. Miroslava nr.94/25.04.2019, prin transformarea unor funcții publice/contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei.
18526.09.2019Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, în condițiile legii, a terenului în suprafață de 11,25 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, situat în tarla 54, p Cc2590/1, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, pentru amplasarea unei tonete modulare, destinată activității de dispecerizare a mijloacelor de transport în comuna Miroslava, str. Profesor Anton Nițu.
18426.09.2019Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul IV, respectiv pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2019.
18326.09.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 3371 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în tarla 14, intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, având număr cadastral 64325.
18226.09.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 33.400 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în extravilan comuna Miroslava, tarla 51, având număr cadastral 66828.
18126.09.2019Hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Miroslava, județul Iași.
18026.09.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 214 m.p., având număr cadastral 88255 intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei.
17926.09.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.7613/15.03.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași și S.C. MYLJER COMPANY S.R.L..
17826.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019.
17726.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/31.01.2019.
17626.09.2019Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”-Miroslava, în anul școlar 2019-2020.
17526.09.2019Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Miroslava, județul Iași în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Miroslava, judeţul Iaşi, în anul școlar 2019-2020.
17426.09.2019Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.30/26.02.2016 privind nomenclatorul stradal al comunei Miroslava.
17326.09.2019Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în AGA ADIS Iasi în vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi” si împuternicirea Presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale în Judetul Iasi nr.357/30.10.2018.
17219.09.2019Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic nr.16/2019 pentru obiectivul de investitie:”Alimentare cu apa si canalizare apa uzata menajera pentru Parc Industrial I si Parc Industrial II, com.Miroslava. jud.Iasi” si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.
17119.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.152/25.07.2019 privind aprobarea concesionării a 19 loturi de teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, situate în intravilan sat Cornești, T72, T74 și T75 pentru construire locuințe de către tinerii din comuna Miroslava, precum și de către specialiști.
17019.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea în inventar a investiției: „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, judeţul Iaşi” .
16919.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.30/30.01.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.33/28.02.2019.
16819.09.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul al III-lea 2019.
16723.08.2019Hotărâre privind modificarea şi completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, județul Iași.
16623.08.2019Hotărâre privind aprobarea modificării contractului de credit de investiție pentru proiecte finanțate din fonduri europene nr. RQ17110354915106 din data de 05.12.2017, prin act adițional.
16523.08.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/31.01.2019, ca urmare a radierii unor bunuri imobile aflate în proprietatea comunei Miroslșava și în administrarea Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”-Miroslava.
16423.08.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019.
16323.08.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2019, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.267/20.12.2018, modificată și completată prin H.C.L. Miroslava nr.126/27.06.2019.
16223.08.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 14.318 m.p., având număr cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
16123.08.2019Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.11785/20.04.2018 încheiat între comuna Miroslava și S.C. AFJ BETON S.R.L..
16023.08.2019Hotărâre privind transformarea unui post aferent funcției de execuție de natură contractuală și modificarea statului de funcții al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.
15902.08.2019Hotărâre privind Regulamentul pentru executarea lucrarilor de investitii in Parcul Industrial “Miroslava Industrial Parc”.
15802.08.2019Hotărâre privind solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN), aprobarea comisionului de garantare pentru derularea proiectului „Modernizare si reabilitare corpuri de cladire „Scoala mica” si „ Scoala mare” din cadrul „Grupului Scolar Agricol Mihail Kogalniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi”
15702.08.2019Hotărâre privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN, pentru o perioada de 3 luni, respectiv până la data de 12.01.2020 în vederea implementarii proiectului:„Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, judeţul Iaşi”.
15602.08.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul iasi pe trimestrul al III-lea 2019
15525.07.2019Hotărâre privind actualizarea valorilor bunurilor apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi, conform raportului de evaluare-reevaluare si modificarea si completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019.
15425.07.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 4195 m.p. teren extravilan în intravilan comuna Miroslava, situate în tarlaua 32, parcela P1A, NC4305/2/2, NC 4305/2/1 în vederea construirii de locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, beneficiari: Niță Lucian Vasile și Anișoara, Popovici Ilie Dănuț și Valentina.
15325.07.2019Hotărâre privind aprobarea cooptării unui nou asociat prin majorarea capitalului social la S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.
15225.07.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării a 19 loturi de teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, situate în intravilan sat Cornești, T72, T74 și T75 pentru construire locuințe.
15125.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9428/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Albu Mihaela.
15025.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23448/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Vlad Andrei.
14925.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23372/14.09.2019 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Beteaga Oana-Marieana.
14825.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9383/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Bucsa Costel Catalin.
14725.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9364/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Chirita Elena.
14625.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23379/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Burlec Dora-Elena.
14525.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23399/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Codreanu Cornel.
14425.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23436/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Talpan Ilie Bogdan.
14325.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9393/17.04.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava și doamna Zalomir Ana-Maria.
14225.07.2019Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a contractului de donația autentificat sub nr.1855/17.07.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași și S.C. SMART QUALITY RESIDENCE S.R.L. la birou individual notarial Maria Paula Pantilimon Tataru.
14125.07.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 .
14025.07.2019Hotărâre privind actualizarea valorilor bunurilor aparținând domeniului public și domeniului privat al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași, conform rapoartelor de evaluare-reevaluare la data de 30 mai 2019.
13925.07.2019Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a serviciilor de consultanță juridică pentru contractarea unui credit, formularea și susținerea cererii de autorizare a contractării/garantării unei finanțări rambursabile, către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale.
13825.07.2019Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.87 din data de 19 mai 2016.
13727.06.2019Hotărâre privind împuternicirea domnului Popescu Nicolae consilier local, în vederea semnării în numele și pentru comuna Miroslava a contractului de donație ce urmează a fi încheiat între Comuna Miroslava și S.C. SMART QUALITY RESIDENCE S.R.L.
13627.06.2019Hotărâre privind transformarea unui post aferent funcției de execuție de natură contractuală și modificarea statului de funcții al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.
13527.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.74/28.03.2019 privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.
13427.06.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării unui număr de 16 loturi teren pentru tineri și specialiști situate în domeniul privat al comunei Miroslava, intravilan sat Cornești, T72 și T75, comuna Miroslava, județul Iași pentru construire locuințe.
13327.06.2019Hotărâre privind alegerea reprezentantului proprietarilor în comisia locală de fond funciar Miroslava, ca urmare a vacantării unei poziții în cadrul comisiei și stabilirea componeneței comisiei.
13227.06.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.23456/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna AGAFIȚEI LIVIOARA, ca urmare a acordului părților.
13127.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.67/28.03.2019 privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L.
13027.06.2019Hotărâre privind implementarea programului „ȘCOALA DE VARĂ” Miroslava și a Acordului de parteneriat dintre U.A.T. Comuna Miroslava, județul Iași și Școala ”Colonel Constantin Langa”.
12927.06.2019Hotărâre privind acceptarea de sponsorizări de către Comuna Miroslava-în calitate de beneficiar pentru activități culturale, artisitice, educative, de învățămant, sportive, religioase, sociale, de protecția mediului și alte activități de interes local, organizate la nivelul comunei.
12827.06.2019Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 20000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 87878, situat în extravilan sat Valea Ursului, comuna Miroslava, județul Iași pentru amenajarea unei microferme.
12727.06.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 100 m.p. aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 71978, Carte Funciară 71978, situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași pentru amenajare cale de acces.
12627.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2019, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.267/20.12.2018.
12527.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.153/29.06.2017 privind suspendarea acordării Avizelor de Oportunitate în scopul elaborării P.U.Z. și R.L.U și/sau aprobării de noi documentații P.U.Z. la nivelul Comunei Miroslava, județul Iași, în sensul prelungirii duratei de suspendare până la data de 01 iulie 2020.
12427.06.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 10000 m.p. teren extravilan în intravilan sat Balciu, comuna Miroslava, tarla 62, parcela 2870/4, număr cadastral 85845, aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava, în vederea construirii unei stații de betoane și spații administrative regim de înălțime P+1E -beneficiar concesionar S.C. AFJ Beton S.R.L. Pașcani.
12327.06.2019Hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU și schimbarea zonei de funcțiuni din M1 în A1 privind terenul în suprafață de 264000 m.p., situat în intravilan sat Brătuleni conform P.U.G. esxtins, comuna Miroslava, județul Iași, având numere cadastrale: 87215, 87216, 85394, 85314-beneficiar COMUNA MIROSLAVA.
12227.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019.
12127.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019.
12027.06.2019Hotărâre privind aprobarea viramentul sumei de 250000 lei reprezentând dividentele datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava pentru anii 2017, 2018.
11927.06.2019Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul al III-lea, respectiv pentru lunile iulie, august și septembrie 2019.

pagina 1 din 18

sari la:

© Comuna Miroslava 2019