Monitorul Oficial Local

Data postăriiDescrierea documentuluDocument
31.05.2021Hotărârea nr.138 privind Planul Urbanistic Zonal pentru schimbare zonă de funcțiune din A1 în zonă de funcțiune IS1s, în vederea realizării obiectivului de investiții „Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară Iași”, teren situat în jud. Iași, com. Miroslava, sat Brătuleni, număr cadastral 85724 ,Beneficiar :- CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.137 privind aprobarea, începând cu data de 01 iunie 2021, a tarifelor orare pentru utilajele-motocoase , aflate în proprietatea și administrarea societății Servicii Publice Miroslava S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.136 privind acceptarea sponsorizării oferită de ASOCIAȚIA DILLIGENT/HARNIC pentru organizarea evenimentului – Ziua copilului în comuna Miroslava, județul Iași  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.135 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Miroslava, Județul Iași, pentru perioada 2021-2027  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.134 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a creșei din subordinea Serviciului de asistență socială, autoritate tutelară, arhivă și informații publice din cadrul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.133 privind aprobarea modificării HCL nr. 71/13.03.2017 prin care s-a aprobat valoarea totală a obiectivului de investiție și indicatorii tehnico – economici ai proiectului “Modernizare Școala Primara din localitatea Proselnici, com. Miroslava, jud. Iaşi”  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.132 privind trecerea în domeniul public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a drumului vicinal Ds 589/10  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.131 privind aprobarea regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșa din subordinea Serviciului de asistență socială, autoritate tutelară, arhivă și informații publice din cadrul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, precum și aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.130 privind aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2020 și repartizarea profitului societății SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. în valoare de 64.892,00 lei aferent exercițiului financiar la data de 31.12.2020  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.129 privind declanșarea procedurii de selecție a administratorului S.C MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.128 privind trecerea în domeniul public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a investiției: “Reabilitare, Modernizare și recompartimentare Școala Gimnazială ”Miron Barnovschi” Uricani , localitatea Uricani, comuna Miroslava, județul Iași  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.127 privind trecerea în domeniul public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a unui teren în suprafață de 2524 mp și a următoarelor drumuri vicinale: De 679, De 2325, D2326, De 3057, De 618/1/5  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.126 privind trecerea în domeniului public al comunei Miroslava aobiectivului de investiție “Extindere reţea apă potabilă, rețea hidranți, rețea canalizare, branșament apă-canal pentru imobil-Locuințe colective situate în mun. Iași, șos. Voinești nr. 62, nr. cad. 15291, mun. Iași, jud. Iași ” realizată de către beneficiar DROBOTĂ MARINA și darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.125 privind trecerea în domeniul privat al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a echipamentului de joaca pentru copii primit ca donatie de la Asociația AMA ZAMBET DE COPIL  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.124 privind trecerea în domeniul public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a investiției: “ Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în Miroslava, județul Iași”  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.123 privind aprobarea acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. MENNEKES ELECTRIC S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.122 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. AMADAM S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.121 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. ZUPFINESTRE S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.120 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. LOOK AHEAD S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.119 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. ELECTRA S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.118 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. BRONSON S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.117 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. FILDAS TRADING S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.116 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. AG STEEL BUILDING&CLADDING S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.115 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. DOGAV GRUP S.R.L.  PDF
31.05.2021 Hotărârea nr.114 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. BITUMAX S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.113 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. INOVALABEL S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.112 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L.  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.111 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă apajistilor apartinand domeniului public al comunei Miroslava, aprobarea valorii redeventei din contractele de concesiune a pajistilor si a modalitatilor de plata , a incarcaturii la hectar de pajisti și a perioadei de pasunat la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.110 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 14966/02.04.2019 încheiat între Unitatea Admnistrativ- Teritorială comuna Miroslava în sensul diminuării suprafeței de teren precum și a redevenței anuale aferentă contractului  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.109 privind concesionare teren in suprafata de 4.000 mp, NC 92999, intravilan PUG extins sat Uricani, apartinand domeniului privat al comunei Miroslava  PDF
31.05.2021Hotărârea nr.108 privind încetarea de drept a contractului de concesiune teren nr.16770/17.06.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava și   PDF
31.05.2021Hotărârea nr.107 privind încetarea de drept a contractului de concesiune teren nr.16719/17.06.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava și   PDF
31.05.2021Hotărârea nr.106 privind actualizarea Anexei privind achizițiile directe la Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2021, la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 105 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2021.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 104 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași nr.80/31.03.2021.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 103 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2021.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 102 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 101 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași nr.14/28.01.2021 privind aprobarea domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași, conform listelor rezultate din contabilitate, întocmite la data de 31 decembrie 2020.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 100 privind trecerea din domeniul public în domeniului privat al comunei Miroslava al drumului DE 615 cu denumirea de strada Cămpului cu număr cadastral 92237.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 99 privind trecerea în domeniului public al comunei Miroslava a obiectivului de investiție: “EXTINDERE GRĂDINIŢĂ ŞI CONSTRUIRE CREŞĂ în cadrul Școlii Gimnaziale ,,COLONEL CONSTANTIN LANGA”-Miroslava.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 98 privind trecerea unor bunuri și identificatori topo-cadastrali în domeniul public al comunei Miroslava.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 97 privind modificarea și completarea domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 96 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice și a Anexei privind achizițiile directe pentru anul 2021, la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași .  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 95 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafeț de 340 m.p. din Str. Viei și str. Pepinierei în vederea executării lucrării cu nr 4PR/2020 – “ Extindere conductă și stație de reglare măsurare gaze naturale presiune redusă”, imobil situat în Iași, Aleea Iftimie Bârleanu nr 26-29, județul Iași.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 94 privind modificărea, completarea și actualizărea Actului Constitutiv al societății SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., ca urmare a extinderii activității.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 93 privind aprobarea pentru anul 2021 a tarifelor orare pentru utilajele aflate în proprietatea comunei Miroslava și în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași, pentru utilajele aflate în proprietatea și în administrarea societății, precum și prețul/oră pentru terțe persoane.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 92 privind aprobarea Organigrama și a Statului de funcții ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 2021.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 91 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 90 privind încetarea de drept a contractului de concesiune teren ( pășune) nr.14451/14.05.2018 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava și — adiționat prin Act adițional nr.1 încheiat cu –.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 89 privind vânzarea fără licitație publică deschisă și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 990 m.p., situat în sat Miroslava, T56, număr cadastral 822/1/12, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 60004 Miroslava către -.  PDF
28.04.2021Hotărâre nr. 88 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către — împotriva Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.29/25.02.2021 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.26300/22.08.2018 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava și–.  PDF
23.04.2021Hotărâre nr. 87 privind aprobarea Schemei locale de ajutor de minimis pentru rezidenții parcurilor industriale, inclusiv societăți administrator din Comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
23.04.2021Hotărâre nr. 86 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al UAT comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
19.04.2021Hotărâre nr. 85 privind mandatarea primarului comunei Miroslava în vederea promovării de acțiuni la instanțele de judecată în numele și pentru Consiliul Local al comunei Miroslava.  PDF
19.04.2021Hotărâre nr. 84 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr. 42/25.02.2021 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași a investiției: “CONSTRUIRE GOSPODĂRIRE DE APĂ PENTRU STINGEREA INCENDIILOR ȘI REȚEA HIDRANȚI EXTERIORI PE PERIMETRU PARCULUI INDUSTRIAL” și darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A..  PDF
19.04.2021Hotărâre nr. 83 privind mandatarea de către Consiliul Local al comunei Miroslava, în calitate de Autoritate Publică Tutelară a reprezentanților în Adunarea Generală a Asociaților Societății MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. să semneze contractul de mandat pentru numirea administratorului provizoriu al societății.  PDF
07.04.2021Hotărâre nr. 82 prin care se ia act de demisia domnului Dorel–Marian Codină din funcția de administrator al societății MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. și se aprobă mandatarea de către Consiliul Local Miroslava, în calitate de Autoritatea Publică Tutelară (APT), a reprezentanților în AGA Societății MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. să prezinte în AGA propunerea de candidat pentru funcția de administrator provizoriu.  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 81 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași, ca urmare a înființării structurii compartiment îndrumare și control asociații de proprietari la nivelul comunei Miroslava  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 80 privind trecerea ȋn domeniul public al comunei Miroslava a unui drum vicinal și a unor noi elemente de identificare a unor bunuri imobile care sunt deja trecute ȋn domeniul public  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 79 privind modificarea, completarea și actualizarea domeniului privat al comunei Miroslava în urma trecerii, vânzării și dezmembrării unor suprafețe de teren  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 78 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbare zonă de funcțiune din A1 în zonă de funcțiune IS1s, în vederea realizării investiției „Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară Iași”, teren situat în sat Brătuleni, număr cadastral 85724, comuna Miroslava, județul Iași-beneficiar Consiliul Județean Iași   PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 77 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Construire sediu primărie în Comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 76 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii – „Construire sediu primărie în Comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 75 privind actualizarea domeniului privat al comunei Miroslava
  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 74 privind împuternicirea domnului viceprimar al comunei Miroslava, județul Iași – Lisoschi Mihăiță – Costel pentru a semna în numele și pentru comuna Miroslava a contractului de constituire a superficiei între U.A.T. COMUNA MIROSLAVA și S.C. BITUMAX S.R.L  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 73 privind aprobarea parteneriatului între Asociația Artipic Iași și UAT Miroslava, județul Iași,în vederea realizarii proiectului “Caravana de Artă Urbană continuă”, prin programul cultural în perioada 1 iulie 2021 – 28 februarie 2023, din cadrul Administrației Fondului Cultural Național – AFCN  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 72 pentru aprobarea parteneriatului pentru dezvoltare locală între Asociația Română de Literație, în calitate de lider de proiect și UAT Comuna Miroslava, județul Iași, în calitate de partener,cu finanțare prin apelul POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 71 privind aprobarea parteneriatului pentru dezvoltare locală intre Asociatia “ Clubul Sportiv ENDURANCH” si U.A.T. Miroslava, Judetul Iasi, aferent cererii de proiecte competitive POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate) Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 70 privind aprobarea completării Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2021, Anexă nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.260/22.12.2020  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 69 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a 45 de loturi de teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava , situate in sat Cornesti- T72, T74, T75 si sat Ciurbesti – T78, pentru construire locuinte de catre tineri din comuna Miroslava si de catre specialisti care isi desfasoara activitatea pe raza comunei  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 68 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23377/14.09.2015 încheiat între comuna Miroslava și   PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 67 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16779/07.06.2017 încheiat între comuna Miroslava și   PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 66 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16775/07.06.2017 încheiat între comuna Miroslava și   PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 65 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23653/28.07.2017 încheiat între comuna Miroslava și   PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 64 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.44470/23.10.2019 încheiat între comuna Miroslava și   PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 63 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.33031/17.12.2015 încheiat între comuna Miroslava și   PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 62 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 1 m.p., aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, situat în intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Alimentare cu energie electrică locuințe colective aparținând numitei ”  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 61 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 1160 m.p., aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, situat în intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Buclare LEA MT: LEA 20kV Stația FAI- LEȚCANI cu LEA 20 kV Stația Podu Iloaie- Banu ”  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 60 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 179 m.p.,pentru lucrări de reamplasare a conductoarelor liniilor electrice și a dreptului de uz asupra terenului în suprafață de 1 m.p. în vederea montării unui stâlp aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, situat în intravilan sat Vorovești, comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Lucrări de întărire rețea în vederea alimentării cu energie electrică a sediului firmei SC NICOLAS TOUR SRL , amplasată pe str. Romaniței nr 24, localitatea Vorovești, comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 59 privind încetarea, cu acordul părților, a contractului de închiriere nr.4948/31.01.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași și Chelaru Paul Întreprindere Individuală  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 58 privind încetarea, cu acordul părților, a contractului de închiriere nr.4926/31.01.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași și TĂNASĂ V CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 57 privind aprobarea Proiectului tehnic nr. DRU-04-2020 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Modernizare drumuri interioare în incinta Parcului Industrial Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 56 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași a investițiilor: – “Extindere reţea de canalizare și branșament în localitatea Valea Adîncă, com. Miroslava, jud. Iași ” strada Bazei ” ; Extindere reţea de canalizare pentru racordare imobil cu NC 86427 localitatea Valea Ursului, com. Miroslava, jud. Iași ” strada Primăverii ; “Extindere reţea de alimentare cu apă pentru racordare imobil cu NC 86427 localitatea Valea Ursului, com. Miroslava, jud. Iași ” strada Primăverii  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 55 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Miroslava nr. 45/08.03.2019 prin care s-au aprobat Proiectul tehnic si indicatorii tehnico- economici ai proiectului Amenajare alei pietonale in comuna Miroslava, judeţul Iaşi  PDF
31.03.2021Hotărâre nr. 54 privind aprobarea unor schimburi de terenuri între Comuna Miroslava și Episcopia Romano- Catolica de Iași si însușirea de către Consiliul Local a raporturilor de evaluare   PDF
19.03.2021Hotărâre nr. 53 privind aprobarea proiectului, cererii de finantare si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie pentru proiectul de investitie: “Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţămantul profesional şi tehnic în cadrul liceului “Mihail Kogalniceanu” din Comuna Miroslava, Judeţul Iasi” prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 52 privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2021.  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 51 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Unității Admnistrativ-Teritorială comuna Miroslava, ca urmare a înființării structurii creșă și a funcției publice de conducere de arhitect șef .  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 50 privind aprobarea traseelor pentru transportul public județean de persoane efectuat pe ruta Comuna Miroslava –Municipiul Iași și retur și introducerea acestora în Noul program de transport public județean de persoane prin curse regulate.  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 49 privind mandatarea reprezentanților Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași-Consiliul Local al comunei Miroslava în cadrul Adunării Generale a Asociaților (AGA) Societății MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L..  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 48 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23442/14.09.2015 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 47 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea zonei de funcțiuni din M1+IS1 în IS1- zonă de instituții publice și servicii de interes general; construire spații comerciale și birouri pe teren proprietate situat în comuna Miroslava, sat Valea Adâncă, număr cadastral 85823-beneficiar: S.C. INTERMAG S.R.L..  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 46 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificare indicatori urbanistici în vederea construirii unui parc logistic, având ca obiect terenul în suprafață totală de 215180 m.p., situat în intravilanul comunei Miroslava, sat Brătuleni, strada Industriilor (E58 Iași-Tg. Frumos), numerele cadastrale 68686, 66315, 68682, 66306, 77783, 77789, 80512, 73764-beneficiari: S.C. ZINAN INVESTMENT GROUP S.R.L., S.C. TRANSMIXT S.A. și alții.  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 45 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 10 m.p., aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, situat în intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Alimentare cu energie electrică sediu social S.C. DINAMIC SMART JUNIOR S.R.L.”.  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 44 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2021.  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 43 privind actualizarea identificatorilor topo-cadastrali ai bunului imobil-“Teren școală Valea Adȋncă”, ce aparține domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași, conform Anexei nr.48 la H.G. nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi.  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 42 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași a investiției: “CONSTRUIRE GOSPODĂRIRE DE APĂ PENTRU STINGEREA INCENDIILOR ȘI REȚEA HIDRANȚI EXTERIORI PE PERIMETRU PARCULUI INDUSTRIAL” și darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A.  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 41 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași a investiției: “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI RACORDARE IMOBILE” în sat Valea Adâncă și darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A..  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 40 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași a investiției: ”Modernizare Grădiniță cu program normal localitatea Horpaz, com. Miroslava, jud. Iași .”  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 39 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași a investiției: ”Consolidare drum strada Iazului, sat Horpaz, comuna Miroslava, jud. Iași”.  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 38 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și societatea APAVITAL S.A..  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 37 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.41.  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 36 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de servicii nr.41/02.03.2020, încheiat între comuna Miroslava și S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. și a încheierii Actului adițional nr.1 la contract.  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 35 privind aprobarea alocării sumei suplimentare în valoare de 116.204,55 lei fără T.V.A., aferente dotărilor pentru obiectivul de investiție : ”EXTINDERE GRĂDINIȚĂ ȘI CONSTRUIRE CREȘĂ ÎN CADRUL ȘCOLII ”COLONEL CONSTANTIN LANGA” MIROSLAVA, LOC. MIROSLAVA, COMUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”.  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 34 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23651/28.07.2017 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 33 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.50871/09.12.2019 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 32 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16704/07.06.2017 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 31 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23644/28.07.2017 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 30 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23629/28.07.2017 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 29 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.26300/22.08.2018 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 28 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23376/14.09.2015 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 27 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.33110/17.12.2015 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 26 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9365/17.04.2015 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 25 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23636/28.07.2017 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 24 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23464/27.07.2017 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 23 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.26297/22.08.2018 încheiat între comuna Miroslava   PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 22 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16716/07.06.2017 încheiat între comuna Miroslava  PDF
25.02.2021Hotărâre nr. 21 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a altor investiții realizate pe raza Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 20 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și persoanele juridice in anul 2021 la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale comunei Miroslava, județul Iași.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 19 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 1539 m.p., aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, situat în intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Creștere capacitate de racordare LEA 20kV FAI-Popricani, în zona Valea Lupului, jud. Iași – etapa 1”.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 18 privind trecerea în domeniul public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a investiției “ Școala cu clasele I-VIII sat Vorovești-Miroslava, județul Iași”.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 17 privind trecerea unor terenuri dobândite prin acceptarea de donații, în domeniul privat al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 16 privind trecerea unor terenuri dobândite prin acceptarea de donații, în domeniul public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 15 privind aprobarea domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, conform listelor rezultate din contabilitate, întocmite la data de 31 decembrie 2020.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 14 privind aprobarea domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași, conform listelor rezultate din contabilitate, întocmite la data de 31 decembrie 2020.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 13 privind reorganizarea la nivelul comunei Miroslava a Structurii Comunitare Consultative, ca organ cu atribuții în protecția copilului.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 12 privind aprobarea Planului de acțiune al Serviciului de asistență socială, autoritate tutelară, arhivă și informații publice al comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2021 privind serviciile sociale.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 11 privind împuternicirea viceprimarului comunei Miroslava, județul Iași-domnul Lisoschi Mihăiță-Costel pentru îndeplinirea funcției de ordonator principal de credite, precum și pentru semnarea și depunerea în numele și pentru comuna Miroslava a tuturor documentelor în vederea implementării și derulării proiectului de investiție: “Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” pe toata durata depunerii cererii de finanțare, a contractului de finanțare, a cererilor de plăți aferente implementării proiectului și respectiv la recepția la terminarea lucrărilor.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 10 privind achiziționarea unei cantități de 35 mc de material lemnos în vederea acordării unui sprijin pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 2020-2021 persoanelor și/sau familiilor aflate în situații de risc din comuna Miroslava.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 9 privind darea în administrare și exploatare către S.C. APAVITAL S.A. terenul în suprafață de 1974 m.p., situat în extravilanul comunei Miroslava, având număr cadastral 88485, înscris în Cartea Funciară nr.88485, pe care sunt edificate contrucțiile aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, donate de către SOCIETATEA AVI-TOP S.A..  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 8 privind aprobarea Proiectului tehnic nr. DRU-06-2019 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Modernizare strada Debarcaderului din sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 7 privind aprobarea Proiectului tehnic nr.DRU-05-2019 și a indicatorilor tehnico–economici ai proiectului: “Modernizare și reabilitare DC25 dincomuna Miroslava, judeţul Iaşi”.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 6 privind aprobarea dării în folosință gratuită a Capelei cu hramurile „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” și ”Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”– Cimitir Valea Adâncă, din satul Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași către Parohia ”Sf. Iustin Martirul și Filosoful”- Valea Adâncă IV, sat Valea Adâncă, comuna Miroslava.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 5 privind încetarea contractului de comodat nr.32268/21.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava și Parohia ”Sfântul Spiridon” Horpaz II, având ca obiect folosința gratuită a Capelei cu hramurile „Sfântul Cuv. Daniil Sihastrul” și ”Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”– Cimitir Valea Adâncă, din satul Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Miroslava, pentru perioada februarie 2021- aprilie 2021  PDF
28.01.2021Hotărârea nr. 3 privind aprobarea organizării în anul școlar 2021-2022 a rețelei scolare din învățământul preunivesitar de stat de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Miroslava, județul Iași.  PDF
08.01.2021Hotărârea nr. 2 privind aprobarera vânzării și a prețului de vânzare a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, situate în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. din sat Brătuleni, com. Miroslava”, județul Iași, proprietatea UAT comuna Miroslava, județul Iași, către operatorul de distribuție concesionar S.C. DELGAZ GRID S.A.  PDF
08.01.2021Hotărârea nr. 1 privind trecerea din domeniul public al comunei Miroslava a investiției: “Alimentare cu energie electrică consumatori din incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. din sat Brătuleni, com. Miroslava” în domeniul privat al comunei Miroslava ți dare în administrare și exploatare către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.   PDF
28.12.2020Hotărârea nr.270 privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local în vederea acordării unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie  PDF
28.12.2020Hotărârea nr.269 privind rectificarea bugetului de credite și cheltuieli al comunei Miroslava pe tri. IV 2020  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.268 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava nr.204/04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.267 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.IV 2020  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.266 privind respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul…. împotriva Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava nr.201/2020 privind încetarea contractului de concesiune nr.2168/27.01.2017, încheiat între comuna Miroslava, judetul Iași ….  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.265 privind respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul …. împotriva Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava nr.200/09.10.2020 privind încetarea contractului de concesiune nr.27300/21.10.2015, încheiat între comuna Miroslava, judetul Iași și …  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.264 privind trecerea, în condițiile legii, a terenului în suprafață de 12 ha, aparținând domeniului public al comunei Miroslava, intravilan sat Brătuleni conform Planului Urbanistic General, situat în tarlaua 16, parcela 682/14, parcela 686/2, parcela 687/2, parcela 697/1, număr cadastral 85724, din domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași și administrarea Consiliului Local al comunei Miroslava în domeniul public al Județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași, în vederea construirii Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară în comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.263 privind vânzărea și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 500 m.p., NC 77497, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, înscris în CF nr. 77497   PDF
22.12.2020Hotărârea nr.262 privind trecerea unor terenuri dobândite prin acceptarea de donații, a unor investiții de interes public local, realizate la nivelul comunei, precum și actualizarea unor imobile care fac parte din domeniul public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.261 privind Planul de acţiuni și lucrări de interes local, ce vor fi executate la nivelul comunei Miroslava, județul Iași în anul 2021, de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor art.67 alin.(2) din Legea nr.272/2004.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.260 privind Programului anual estimativ al achizițiilor publice și a Strategiei anuale de achiziții publice pentru Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași în anul 2021.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.259 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași pentru anul 2021.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.258 privind Planul de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2021 la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
22.12.2020 Hotărârea nr.257 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava nr.142/26.06.2020 privind stabilirea unor măsuri şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a comunei Miroslava, județul Iași în domeniul protecției mediului.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.256 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava nr.47/19.09.2016, în sensul modificării și completării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului : ”Reabilitare, modernizare și recompartimentare Școală Gimnazială ”Miron Barnovschi” Uricani, Localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași” , conform Dispoziției de șantier nr.4/29.07.2020.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.255 privind aprobarea modificării și completării Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2020, Anexă nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.257/19.12.2019.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.254 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. (în faliment)-prin lichidator judiciar societatea profesională LICHIDATOR MASTER CONSULTING I.P.U.R.L., împotriva Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.8/30.01.2020 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, pe baza listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de 31 decembrie 2019.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.253 privind încetarea, cu acordul părților, a contractului de închiriere nr.4918/31.01.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași și ….  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.252 privind încetarea contractului de concesiune nr.14438/14.05.2018, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași și ….., cu acordul părților, în condițiile art.10 lit. a) din contract.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.251 privind validarea modificărilor intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.IV 2020, dispuse prin dispoziția primarului comunei Miroslava, județul Iași nr.454/14.12.2020.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.250 privind mandatarea unui reprezentant al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava-Consiliului Local al comunei Miroslava în cadrul Adunării Generale a Asociaților (AGA) a societății SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. la care Consiliul Local al comunei Miroslava este asociat unic.  PDF
22.12.2020Hotărârea nr.249 privind solicitarea de trecere, în condițiile legii, a terenului în suprafata de 6 ha și 7335 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, număr cadastral 85725, din domeniul privat al judetului Iasi și administrarea Consiliului Judetean Iași în domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iași și administrarea Consiliului Local Miroslava, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Miroslava nr.22/07 februarie 2019.  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 248 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 247 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 246 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 245 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 244 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 243 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 242 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 241 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 240 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 239 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 238 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 237 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 236 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 235 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 234 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 233 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 232 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
21.12.2020Hotărârea nr. 231 exproprierea , pentru cauză de utilitate publică, a boxei în suprafață de 9,33 m.p. deținută de către …, situată în incinta construcției C1, în suprafață totală de 168 m.p., având NC 89952-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 89952-C1, intravilan localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, amplasată pe terenul proprietate privată a UAT comuna Miroslava, imobil afectat de realizarea lucrării de utilitate publică: “Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 230 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Drăghici Dan, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 229 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași, a terenului în suprafață de 7506 m.p., cu denumirea Drum vicinal De 615, situat în intravilan extins conform PUG satele Brătuleni și Uricani și extravilan comuna Miroslava, amplasat în tarlaua 14, parcela De 615.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 228 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a 35 loturi de teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situate în sat Cornești-T72, T74, T75 și sat Ciurbești-T78, pentru construire locuințe de către tineri din comuna Miroslava și de către specialiști care își desfășoară activitatea pe raza comunei.   PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 227 privind aprobarea, începând cu data de 01 decembrie 2020, a tarifelor orare pentru utilajul-autoutilitară marca JUMPER BENA CABINA DUBLA aflat în proprietatea și administrarea societății Servicii Publice Miroslava S.R.L.   PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 226 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Miroslava nr.41/28.02.2020 privind Organigrama societății Servicii Publice Miroslava S.R.L..   PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 225 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., cu sediul social în sat Balciu, str. Principală nr. 2A, comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 224 privind aprobarea achiziționării de către Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava a serviciilor de consultanță juridică pentru autorizarea contractării unui nou credit în limita gradului de îndatorare și realizarea formalităților legale aferente normelor şi procedurilor în vigoare privind formarea şi comunicarea documentațiilor în cadrul procedurilor de notificare a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale CAIL.   PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 223 privind aprobarea PROTOCOLULUI DE ASOCIERE, în vederea realizării obiectivului de investiții: “Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară Iași”.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 222 privind încheierea unui Act adițional la contractul de concesiune nr.7644/31.03.2014, încheiat între comuna Miroslava și S.C. LUCIMAR S.R.L., în sensul modificării și completării obiectului contractului.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 221 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava nr.167/28.08.2020.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 220 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comune Miroslava, județul Iași, ca urmare a reorganizării compartimentului Viceprimar și a înființării în cadrul structurii a unui post de natură contractuală.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr.219 privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 218 privind validarea modificărilor intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.IV 2020, dispuse prin dispoziția primarului comunei Miroslava, județul Iași nr.349/23.10.2020.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 217 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava nr.160/28.08.2020.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr.216 privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 500 mp, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, înscris în CF nr. 77539   PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 215 privind reactualizarea Planului de acțiune pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii, înghețului, alunecușului și alte fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2020-2021 în comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 214 privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.IV 2020.  PDF
26.11.2020 Hotărârea nr. 213 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava, județul Iași în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”-Miroslava, în anul școlar 2020-2021.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 212 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Miroslava, județul Iași în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Miroslava, judeţul Iaşi, în anul școlar 2020-2021.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 211 privind aprobarea Proiectului tehnic nr.25/2020 și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție : «Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în satele Proselnici, Ciurbești,Valea Adâncă, Balciu din comuna Miroslava, județul Iași ».  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 210 privind achiziționarea unei cantități de 70 mc de material lemnos în vederea acordării unui sprijin pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 2020-2021 persoanelor și/sau familiilor aflate în situații de risc din comuna Miroslava.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 209 privind acordarea unor facilități fiscale la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, reglementate de articolul 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 208 privind desemnarea reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași și al înlocuitorului/înlocuitorilor acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS Iași.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 207 privind desemnarea reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași și al înlocuitorului/înlocuitorilor acestuia în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași (ARSACIS) Iași.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 206 privind modificarea și completarea Anexei nr.1, Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.88/30.04.2020 privind aprobarea SUDIULUI DE FEZABILITATE pentru: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014-2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.  PDF
26.11.2020Hotărârea nr. 205 privind aprobare Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași.  PDF
04.11.2020Hotărârea nr. 204 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași  PDF
04.11.2020Hotărârea nr. 203 privind alegerea viceprimarului comunei Miroslava, județul Iași  PDF
04.11.2020Hotărârea nr. 202 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Miroslava, pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021  PDF
09.10.2020Hotărârea nr. 201 privind încetarea contractului de concesiune nr.2168/27.01.2017, încheiat între comuna Miroslava, județul Iași si David Andrei-Ilie, în vederea realizării unei investiții de interes public local – Amenajarea zonei centrale a comunei Miroslava care va cuprinde o zonă de comerț, o sală de conferințe , realizarea de spații verzi care va include amenajarea unui monument al eroilor și o fântana arteziana, spații de petrecere a timpului liber pentru copii și persoane vârstnice,parcare supraterană , perdea verde de protecție împotriva prafului și zgomotului pentru locuințele aflate în imediata apropiere.  PDF
09.10.2020Hotărârea nr. 200 privind încetarea contractului de concesiune nr.27300/21.10.2015, încheiat între comuna Miroslava, iudetul Iași și David Andrei-llie, în vederea realizării de către comuna Miroslava a unei investiții de interes public local-amenajare curte interioară și parcare pentru obiectivul: “Modernizare și extindere grădiniță și înființare creșă în cadrul Școlii Colonel Constantin Langa, comuna Miroslava, județul lași.  PDF
09.10.2020Hotărârea nr. 199 privind modificarea si completarea Anexei nr.2, Anexei nr.3 si Anexei nr.4 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr. l45 din 28 iunie 2018 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico economici pentru următoarele proiecte: 2,”Construire sală de sport, Localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași”; 3.”Construire sală de sport, Localitatea Cornești, Comuna Miroslava, Județul Iași”; 4.“Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic în cadrul liceului “Mihail Kogălniceanu din Comuna Miroslava, Județul lași”  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.198 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.197 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Scoala Gimnaziala „Colonel Constantin Langa” Miroslava si respectiv a unui contract cu Scoala Gimnaziala „Dimitrie Anghel”Cornesti, pentru darea in folosinta cu titlul gratuit de catre unitatile de invatamant catre Unitatea Administrativ-Teritoriala Miroslava a microbuzelor scolare IS-08-VMI; IS-25-SMB si IS-08-GYX.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.196 privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a contractelor de donatie autentificate la Biroul Notarial sub nr.4644/2020 nr.4979/2020, nr.5247/2020 si trecerea in domeniul public al comunei Miroslava, judetul Iasi, a suprafetelor de teren ce fac obiectul acestor contracte de donatie  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.195 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local “ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI”  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.194 privind trecerea, în condițiile legii, a terenului în suprafață de 12 ha, aparținând domeniului public al comunei Miroslava, intravilan sat Uricani conform Planului Urbanistic General, situat în tarlaua 16, parcela 682/14, parcela 686/2, parcela 687/2, parcela 697/1, număr cadastral 85724, din domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași și administrarea Consiliului Local Miroslava în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea construirii Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară în comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.193 privind transformarea unui post aferent funcției publice de execuție și modificarea statului de funcții al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.192 privind Regulamentul privind funcționarea asociațiilor de proprietari înființate la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.191 privind trecerea din domeniul privat al comunei Miroslava în domeniul public al comunei Miroslava a terenului în suprafață de 1974 m.p., având număr cadastral 88485, situat în extravilanul comunei, tarla 6, parcela CC 250/52/104, pe care sunt amplasate bunuri aferente infrastructurii tehnico-edilitare realizate pe raza Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.190 privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2020, Anexă nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.257/19.12.2019.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.189 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9349/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și Coada-Galbena Constantin.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.188 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9349/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și Chirasca Raluca.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.187 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9349/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și Chergut Madalina.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.186 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9349/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și Leahu Ionuț-Adrian.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.185 privind acordarea facilităţii fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Miroslava şi aprobarea procedurii de anulare a acestora.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.184 privind concesionarea prin licitație publică deschisă a 11 locuri de parcare pentru autoturisme, situate în localitatea Miroslava, str. Olga Sturza, aparținând domeniului public al comunei Miroslava.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.183 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.33020/17.12.2015 încheiat între comuna Miroslava și Cioran Mihai-Cezar.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.182 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. (în faliment)-prin lichidator judiciar societatea profesională LICHIDATOR MASTER CONSULTING I.P.U.R.L., împotriva Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.181 privind modificărilor intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III și trim.IV 2020, dispuse prin dispoziția primarului comunei Miroslava, județul Iași nr.275/02.09.2020 și prin dispoziția primarului comunei Miroslava, județul Iași nr.285/17.09.2020.  PDF
24.09.2020Hotărârea nr.180 privind prelungirea duratei de suspendare a acordării Avizelor de Oportunitate în scopul elaborării P.U.Z. și R.L.U și/sau aprobării de noi documentații P.U.Z. la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.  PDF
11.09.2020Hotărârea nr.179 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.244/28.11.2019 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.400.000 lei.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.178 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.22/2020 pentru realizarea obiectivului de investitii:”Amenajare statie autobuz pe strada Constantin Langa in comuna Miroslava, judetul Iasi” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, in vederea declansarii procedurii de expropiere pentru cauza de utilitate publica.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.177 privind instituirea unor măsuri referitoare la condițiile de transmitere a contractului de concesiune prin interemediul unui contract de ”cesiune autorizație”, având ca obiect teren concesionat pentru construire locuințe de către specialiști.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.176 privind aprobarea Proiectului tehnic nr.DRU-06-2020 si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare prin asfaltare strada Iazului din sat Horpaz, comuna Miroslava, judetul Iasi”  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.175 privind aprobarea dării în folosință gratuită a Capelei cu hramurile „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” și ”Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”– Cimitir Valea Adâncă, din satul Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași către Parohia ”Sfântul Spiridon” Horpaz II, sat Horpaz, comuna Miroslava.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.174 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventar.   PDF
28.08.2020Hotărârea nr.173 privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune a terenului în suprafață de 44.724 mp, aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situat în intravilan conform PUG Sat Miroslava, comuna Miroslava, jud. Iași, NC 90803, în sensul completării art. 4.1 și art.10 litera d) din contract.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.172 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.106/28.05.2020 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului- construcție C1 în suprafață de 168 m.p., proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiții: ”Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași”.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.171 privind însușirea raportului elaborat de primarul comunei Miroslava privind starea economică, socială și de mediu a Unității Admnistrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași pe anul 2019, activitatea administrației publice locale în anul 2019, precum și obiectivele propuse pentru anul 2020.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.170 privind aprobarea unei finanțări nerambursabile în sumă de 8000 lei către Parohia ”Sf. M. Mc. Gheorghe” din sat Vorovești, comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.169 privind „Aprobarea înfiinţării Centrului de Excelenţă pentru Formarea Profesională în Sistemul Dual la nivelul Comunei Miroslava”.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.168 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava a contrucțiilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, donate de către SOCIETATEA AVI-TOP S.A. și darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.167 privind trecerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași a investiției: ”Construire biserică din lemn în incinta cimitirului din sat Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași”.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.166 privind punerea la dispoziție de către comuna Miroslava către S.C. APAVITAL S.A. a terenului în suprafață de 100 m.p., identificat cu număr cadastral 66021 aferent stației de pompare apă potabilă din sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.165 privind darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A. a obiectivelor de investiție: “Extindere infrastructură de apă uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din comuna Miroslava, judeţul Iaşi “, “Realizarea de racorduri la rețeaua de canalizare în satele Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului, Ciurbești, Găureni și Uricani, comuna Miroslava, județul Iași ” și “Alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajere pentru Parc Industrial I și Parc Industrial II , comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.164 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III și trim.IV 2020.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.163 privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul comunei Miroslava, județul Iași  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.162 privind aprobarea modificării și completării Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2020, Anexă nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.257/19.12.2019.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.161 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 401 m.p., având număr cadastral 87999, Carte Funciară nr.87999, situat în intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, pentru exploatare în scop rezidențial.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.160 privind încetarea contractului de concesiune nr.9120/25.04.2013 încheiat între comuna Miroslava, județul Iași și doamna Stoleriu Corina Mariana, în vederea realizării de către comuna Miroslava a unei investiții de interes public local –Modernizarea unei intersecții din sat Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.159 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 5352 m.p., având număr cadastral 91052, intravilan conform PUG extins sat Uricani, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, în scopul amenajării unui depozit pentru materiale de construcții și spălătorie auto.  PDF
28.08.2020Hotărârea nr.158 privind validarea modificărilor intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III 2020, dispuse prin dispoziția primarului comunei Miroslava, județul Iași nr.236/04.08.2020.  PDF
12.08.2020Hotărârea nr. 157 privind trecerea, în condițiile legii, a terenului în suprafață de 12 ha, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, intravilan sat Uricani conform Planului Urbanistic General, situat în tarlaua 16, având număr cadastral 85724, in domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași și administrarea Consiliului Local Miroslava  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.156 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventar.  PDF
30.07.2020 Hotărârea nr.155 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. (în faliment)-prin lichidator judiciar societatea profesională LICHIDATOR MASTER CONSULTING I.P.U.R.L., împotriva Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.1/31.01.2019 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public al comunei Miroslava.  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.154 privind atribuirea de denumiri de străzi în comună, județul Iași, conform avizelor comisiei de atribuire de denumiri a județului Iași nr.10 și nr.11 din data de 08 iulie 2020 și actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei cu modificările și completările intervenite.  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.153 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea zonei de funcțiuni din M1 (subzonă mixtă cu regim de construire continuu și discontinuu cu regim mic de înălțime), IS1 (subzonă instituții publice și servicii de interes general), respectiv V1A (subzonă spațiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâșii plantate, grădini publice) în zona de funcțiuni IS2 (subzonă instituții publice și servicii de tip complex comercial) și V1A (subzonă spațiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâșii plantate, grădini publice), teren intravilan comună Miroslava, sat Miroslava , număr cadastral 78789 în suprafață totală de 14318,00 m.p.-beneficiar S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L..  PDF
30.07.2020Hotărârea nr. 152 privind încetarea, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr. 23242/25.07.2018 încheiat între comună Miroslava, județul Iași și S.C. MONOVI SUPERMARKET S.R.L..  PDF
30.07.2020Hotărârea nr. 151 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, realizate pe raza Unității Administrativ-Teritorială comună Miroslava, județul Iași.  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.150 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.39.  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.149 privind aprobarea modificării și completării Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2020, Anexă nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.257/19.12.2019.  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.148 privind validarea modificărilor intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III 2020, dispuse prin dispoziția primarului comunei Miroslava, județul Iași nr.200/13.07.2020.  PDF
02.07.2020Hotararea nr.147 privind modificarea, completarea și actualizarea valorii totale din HCL nr.33/16.02.2017  PDF
02.07.2020Hotararea nr.146 privind modificarea și completarea HCL nr.141/26.06.2020   PDF
02.07.2020Hotararea nr.145 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim. III 2020  PDF
26.06.2020Hotararea nr.144 privind trecerea, în condițiile legii, a terenului în suprafață de 12 ha, aparținând domeniului public al comunei Miroslava intravilan sat Miroslava, situat în tarla 54, din domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași și administrarea Consiliului Local Miroslava în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea construirii Institutului de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași în comuna Miroslava.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.143 privind modificarea și completarea Organigramei și a a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.142 privind stabilirea unor măsuri de sancționare a unor contravenții pe raza Comunei Miroslava în domeniul protecției mediului.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.141 privind participarea comunei Miroslava la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.140 privind modul de întocmire a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, la nivelul comunei Miroslava pentru perioada 2020-2024.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.139 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 5569 m.p., aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Creșterea capacității de distribuție LEA 20kV FAI-Scânteia etapaA3- Închidere distribuitor între cele două secții de bare din stația Galata”.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.138 privind aprobarea PLANULUI TARIFAR APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024 conform Analiză cost-beneficiu pentru proiectul : “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020″ promovat pe Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM).  PDF
26.06.2020Hotararea nr.137 privind aprobarea Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.136 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16748/07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Ionescu Bogdan Florin.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.135 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16687/ 07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnului Amihaesei Constantin.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.134 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16694/ 07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Andrieș Alina Ioana.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.133 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16706/ 07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Cazan Ana-Maria.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.132 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16713/ 07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Cocea Robert Florin.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.131 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16786/07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Ignat Teodora-Nicoleta.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.130 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23483/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Marmurianu Adriana Elena.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.129 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16750 /07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Mihăilescu Vasile.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.128 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16714/ 07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Pascal Adriana.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.127 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23491/ 27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Pascu Ingrid-Ioana.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.126 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23495/ 27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Periade Ioan.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.125 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.12881/ 26.04.2016 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Plugaru Radu Gabriel.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.124 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16744/07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Potorac Nicoleta.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.123 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23501/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Savin Mihaela.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.122 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23506/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Stavarache Florin-Gabriel.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.121 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23510/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Surugiu Diana-Elena.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.120 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23512/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Viziteu Andrei.  PDF
26.06.2020Hotararea nr. 119 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.12875/26.04.2016 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Vrînceanu Cosmin Ioan.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.118 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16710/07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Cocea Alexandru-Ionuț.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.117 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16735/07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Postolache Loredana.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.116 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23485/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Mihai Ioana-Teodora.   PDF
26.06.2020Hotararea nr. 115 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Popa Mihaela.   PDF
26.06.2020Hotararea nr. 114 privind încheierea Acordului de parteneriat între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate-București și comuna Miroslava, județul Iași, în vederea implementării unui proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 , Axa Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric.   PDF
26.06.2020Hotararea nr.113 privind încheierea Actului adițional nr.9 la contractul de concesiune nr.9448/22.06.2010, în sensul diminuării penalităților de întârziere de la 1% la 0,01% aplicate pentru neplata în termen a redevenței, precum și a termenului de plată a redevenței anuale aferentă contractului.   PDF
26.06.2020Hotararea nr.112 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventar.   PDF
26.06.2020Hotararea nr.111 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru trim.III 2020.   PDF
16.06.2020Hotararea nr.110 privind aprobarea initierii procedurii de trecere, în conditiile legii, a terenului în suprafata de 12 ha ( din suprafata totala masurata de 198.656 m.p., având numar cadastral 90804), apartinând domeniului public al comunei Miroslava intravilan sat Miroslava, situat în tarla 54, din domeniul public al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava în domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Sanatatii, în vederea construirii Institutului de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi în comuna Miroslava.   PDF
16.06.2020Hotararea nr.109 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a spatiului în suprafata de 28,05 m.p. situat în incinta Centrului de Informare turistica Miroslava, având numar cadastral 68768-C1 apartinând domeniului public al comunei Miroslava pentru desfasurarea de activitati specifice implementarii de actiuni/proiecte.   PDF
16.06.2020Hotararea nr.108 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea zonei de functiuni din M1 (subzona mixta cu regim de construire continuu si discontinuu cu regim mic de înaltime), IS1 (subzona institutii publice si servicii de interes general), respectiv V1A (subzona spatiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâsii plantate, gradini publice) în zona de functiuni IS2 (subzona institutii publice si servicii de tip complex comercial) si V1A (subzona spatiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâsii plantate, gradini publice), teren intravilan comuna Miroslava, sat Miroslava, numar cadastral 78789, în suprafata totala de 14318,00 m.p.-beneficiar S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.   PDF
28.05.2020Hotararea nr.107 privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.89/30.04.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava in AGA ADIS Iasi in vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, altele decat reciclabile, in cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Iasi” si imputernicirea presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Iasi nr.357/30.10.2018   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 106 privind declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica a imobilului- constructie C1 în suprafata de 168 m.p., proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local pentru obiectivul de investitii: ”Construire sediu primarie în comuna Miroslava, judetul Iasi”.   PDF
28.05.2020Hotararea nr.105 privind aprobarea vanzarii de catre domnul Tarsanaru Emil a constructiei edificata pe terenul concesionat, apartinand domeniului privat al comunei Miroslava, în suprafata de 521 m.p., situat în sat Ciurbesti, tarla 78, numar cadastral 79024.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 104 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 44.724 m.p., avand numar cadastral 90803, intravilan conform PUG extins sat Miroslava, comuna Miroslava, apartinand domeniului public al comunei pentru înfiintarea Centrului Regional de Tenis Miroslava.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 103 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.II 2020.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 102 privind aprobarea modificarii, completarii si actualizarii Actului Constitutiv al societatii SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., ca urmare a extinderii activitatii.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 101 privind aprobarea închirierii/concesionarii prin licitatie publica deschisa a constructiilor C1, C3, C5, C7 si C9, cu urmatoarele numere cadastrale: 66852-C1, 66852-C3, 66852-C5, 66852-C7 si respectiv 66852-C9, întabulate în Cartea Funciara nr. 66852 a comunei Miroslava, situate în intravilan conform PUG, sat Uricani, apartinand domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, în scopul desfasurarii activitatii de crestere a animalelor, si încetarea efectelor Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.59/26.03.2020   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 100 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 2000 m.p., avand numar cadastral 90616, intravilan conform PUG extins sat Bratuleni, comuna Miroslava, apartinand domeniului privat al comunei pentru construire hala productie.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 99 privind aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a spatiilor de joaca amplasate pe domeniul public/privat al comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 98 privind desemnarea reprezentantilor- împuterniciti ai Consiliului Local Miroslava pentru constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazuta la art.93 alin.(1) pct. 29 din Legea nr.123/2012 -Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare la nivelul comunei Miroslava.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 97 privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a terenului în suprafata de 5100 m.p., apartinand domeniului privat al comunei Miroslava, numar cadastral 89803, situat în T14, intravilan sat Bratuleni-incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava catre S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L..   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 96 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.110/11.05.2017 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea si/sau garantarea de finantari rambursabile pentru Unitatea administrativ-teritoriala comuna Miroslava.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 95 privind respingerea plangerii prealabile formulata de catre S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. împotriva Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.152/31.08.2010 privind însusirea domeniului public al comunei Miroslava, a Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.94/19.08.2011 privind însusirea domeniului public al comunei Miroslava si Autorizatiei de construire nr.358/28.05.2019.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 94 privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajul tractor John Deere aflat în proprietatea si administrarea societatii Servicii Publice Miroslava S.R.L., precum si pentru autospeciala Daf aflata în proprietatea comunei Miroslava si în administrarea societatii Servicii Publice Miroslava S.R.L., începand cu data de 01 iunie 2020.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 93 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor si completarilor intervenite în inventar.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 92 privind obligatia utilizatorilor, persoane fizice si/sau juridice, de a se racorda la reteaua de canalizare publica stradala existenta a comunei Miroslava.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 64 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai, iunie 2020.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 65 privind validarea/invalidarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Miroslava al domnului Neagu Petru.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 66 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor si completarilor intervenite în inventar.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 67 privind aprobarea modificarii, completarii si actualizarii Programului anual estimativ al achizitiilor publice pentru anul 2020.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 68 privind încheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr.13882/20.06.2014 semnat între Unitatea Administrativ-Teritorial comuna Miroslava si S.C. SEVEN TECH S.R.L., în sensul diminuarii suprafetei de teren, precum si a redeventei anuale aferenta contractului.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 69 privind încetarea contractului de concesiune nr.38615/12.12.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi si PETRARU (casatorita CÎRDEI) ALEXANDRA LILIANA.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 70 privind încheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 26217/08.10.2015 semnat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava si S.C. TOP MASTER L.T.D. S.R.L., în sensul diminuarii suprafetei de teren, precum si a redeventei anuale aferenta contractului.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 71 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 4000 m.p., NC90396, intravilan conform PUG extins sat Uricani, comuna Miroslava, apartinând domeniului privat al comunei pentru construire hala depozitare si parcare auto.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 72 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 9617 m.p., NC90506, intravilan conform PUG extins sat Uricani, comuna Miroslava, apartinând domeniului privat al comunei pentru construire centru de prezentare vânzare autoturisme, hala, parcare auto.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 73 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.48/28.02.2020 privind majorarea valorilor impozabile la calculul taxelor de autorizare constructii, precum si instituirea si/sau majorarea unor taxe speciale în materie de stare civila, la nivelul comunei Miroslava.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 74 privind aprobarea negocierii privind stabiliriea redeventei anuale dupa primii 5 ani de concesiune pentru Punct sanitar Ciurbesti în care functioneaza DARIE G. MARIA- CRENELA – Cabinet Medical Individual de medicina de familie.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 75 privind aprobarea negocierii privind stabiliriea redeventei anuale dupa primii 5 ani de concesiune pentru Dispensar Comunal Miroslava în care functioneaza CMI Dr. Lupascu Georgeta – Cabinet Medical de medicina de familie.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 76 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.49/2015, în sensul modificarii si completarii criteriilor de selectie privind participarea la procedura de licitatie publica pentru concesionare teren în vederea construrii de locuinte tineri si specialisti din comuna Miroslava.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 77 privind însusirea de catre Consiliul Local a dispozitiei primarului comunei Miroslava, judetul Iasi nr.98/02.04.2020 privind transferul sumei de 200000 lei de la capitolul 24540250 (Titlul 20) –”Alte servicii publice generale” la capitolul 24610250 (Titlul 20)-”Alte servicii si bunuri pentru Ordine publica si siguranta nationala”.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 78 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.73/13.03.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie prin PNDL :”Modernizare gradinita cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 79 privind actualizarea/modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr.36.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 80 privind aprobarea încheierii unui antecontract de dare în plata si ulterior a unui contract de dare în plata între Unitatea Admnistrativ-Teritoriala comuna Miroslava, în calitate de creditor dobânditor si Bartic Eugen si Macovei Carmen în calitate de debitor cedent si respectiv, cedent.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 81 privind aprobarea de catre Consiliul Local Miroslava, în calitate de administrator al domeniului public al comunei, a extinderii constructiei existente situata pe str. Anton Nitu nr.7A, pâna la 1 m fata de limita domeniului public.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 82 privind aprobarea Planului de administrare pentru perioada 01.12.2019-30.11.2023 al S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 83 privind aprobarea bilantului contabil pentru anul 2019 si repartizarea profitului S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. în valoare de 40923,00 lei aferent exercitiului financiar la data de 31.12.2019.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 84 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2019.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 85 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava în comisia de control pentru verificarea lucrarilor de întretinere a pasunilor la nivelul comunei Miroslava.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 86 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava pe anul 2020.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 87 privind încheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr.6573/06.03.2017 între comuna Miroslava si Tunza Viorel.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 88 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul: “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Iasi în perioada 2014-2020″ promovat pe POIM 2014-2020 de catre S.C. APAVITAL S.A..   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 89 privind mandatarea unui reprezentant al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava în vederea aprobarii modificarii tarifelor si împuternicirea presedintelui ADIS de a semna actul aditional la contractul de delegare cu S.C. Girexim Universal S.A.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 90 privind aprobarea valorii investitiilor aferente Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava si a participarii Consiliului Local al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi, in perioada 2014-2020.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 91 privind aprobarea Bugetului creditelor interne initial pe trim. II 2020 la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
26.03.2020Hotararea nr.56 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Miroslava, actualizat conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ   PDF
26.03.2020Hotararea nr.57 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventa.   PDF
26.03.2020Hotararea nr.58 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași a clădirii cu denumirea ”Centrală”, având număr cadastral 2779-C19, situată în sat Miroslava, str. Mihail Kogălniceanu nr.38, ca urmare a demolării și modificarea, completarea și actualizarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
26.03.2020Hotararea nr.59 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a construcțiilor C1, C3, C5, C7, C9, având număr cadastral 66852, situate în incinta fermei Uricani, extravilan sat Uricani, aparținând domeniului public al comunei în scopul desfășurării activității de creștere a animalelor.   PDF
26.03.2020Hotararea nr.60 privind aprobarea modificării, completării și actualizării Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2020.   PDF
26.03.2020Hotararea nr.61 pentru modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.47/28.02.2020 privind implementarea şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Enhancing the tourist attractiveness by conservation of cultural and historical heritage” (Îmbunătățirea atractivității turistice prin conservarea patrimoniului cultural și istoric), 2SOFT/ 2.1/111, Call for proposals: 2nd call for proposals, Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014-2020.   PDF
20.03.2020Hotararea nr.55 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) și aprobarea comisionului de garantare.   PDF
03.03.2020Hotararea nr.30 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anil 2020 al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 32 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea R.L.U. si schimbarea zonei de functiuni din A2 (subzona activitatilor productive compuse din industrie si unitati agricole) în zona de functiuni L1a (subzona de locuire individuala si colectiva situata în tesut traditional cu regim de construire continuu sau discontinuu, subzona dezvoltata în etape successive), teren intravilan comuna Miroslava, sat Valea Adânca, NC 81831 în suprafata totala de 1168,00 m.p.-beneficiar Bulgaru Paul Marian.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 34 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica a comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2020.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 35 privind încetarea contractului de concesiune nr.5292/08.05.2007 încheiat între Consiliul Local al comunei Miroslava, judetul Iasi si S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L..   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 37 privind desemnarea/împuternicirea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei care sa semneze, în numele si pentru comuna Miroslava, procesele verbale de predare-primire a bunurilor imobile – terenuri, proprietate publica/proprietate privata a comunei, aferente contractelor de concesiune/închiriere/vânzare.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 36 privind încetarea contractului de concesiune nr.2320/16.01.2019 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava si societatea WOLVES RECYCLE S.R.L..   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 38 privind încheierea Acordului de Înfratire si Cooperare între Comuna Miroslava, Judetul Iasi, România si Satul Corjova, Raionul Criuleni, Republica Moldova.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 39 privind aprobarea încheierii de acte aditionale la contractele de admnistrare, încheiate între comuna Miroslava si S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L., societate administrator al Parcului Industrial Miroslava I si al Parcului Industrial Miroslava II, din care sa rezulte ca redeventa încasata se va face venit la bugetul comunei Miroslava pentru sustinerea investitiilor din Parcul Industrial.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 40 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 41 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 2020.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 42 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L..   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 43 privind modificarea si completarea art.4 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava nr.19/30.01.2020 privind aprobarea pentru anul 2020 a tarifelor orare pentru utilajele aflate în proprietatea comunei Miroslava si în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi si pentru utilajele aflate în proprietatea si în administrarea societatii.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 44 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi , ca urmare a modificarilor si completarilor intervenite în inventar.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 45 privind acordarea de mandat special în vederea exprimarii votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 46 privind încetarea contractului de închiriere nr.14965/02.04.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi si APRODU CORINA LENUTA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 47 privind implementarea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Enhancing the tourist attractiveness by conservation of cultural and historical heritage” (Îmbunatatirea atractivitatii turistice prin conservarea patrimoniului cultural si istoric), 2SOFT/2.1/111, Call for proposals: 2nd call for proposals, Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014-2020.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 48 privind majorarea valorilor impozabile la calculul taxelor de autorizare constructii, precum si instituirea si/sau majorarea unor taxe speciale în materie de stare civila, la nivelul comunei Miroslava.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 49 privind însusirea de catre Consiliul Local Miroslava a Executiilor Bugetare si a Raportului Financiar pentru perioada 2013-2019 ale Asociatiei pentru cultura, educatie, tineret, sport ”Stiinta Miroslava”.   PDF
28.02.2020Hotararea nr.50 privind aprobarea de catre Consiliul Local Miroslava a Bugetului de venituri si cheltuieli estimat pentru anul 2020 al Asociatiei pentru cultura, educatie, tineret, sport ”Stiinta Miroslava”.   PDF
28.02.2020Hotararea nr.51 privind acordarea de burse de studiu elevilor si/sau studentilor proveniti din familii defavorizate din comuna Miroslava, judetul Iasi, în anul scolar/universitar 2020.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 52 privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de înmormântare la nivelul Unitatii Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
28.02.2020Hotararea nr.53 privind modificarea, completarea si actualizarea Regulamentului privind accesul si circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone în comuna Miroslava, judetul Iasi, Anexa nr.1 la Hotarârea Consiliului Local Miroslava nr.269/19.12.2019.   PDF
28.02.2020Hotararea nr.54 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.17/30 ianuarie 2020 privind aprobarea vanzarii catre S.C.DOGAV GRUP S.R.L. a terenului in suprafata de 1.500 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava, situat in T14, in sensul indreptarii erorii materiale cu privire la numarul cadastral si numarul de carte funciara in loc de NC 826274 si numar Carte Funciara 826274 se va trece NC 82627 si NCF 82627 asa cum este corect.   PDF
20.02.2020Hotararea nr.31 privind modificarea si completarea art.2 din Hotararea Consiliului Local Miroslava nr.87/25.04.2019 privind aprobarea bilantului contabil pentru anul 2018 si repartizarea profitului S.C.Servicii Publice Miroslava S.R.L. in valoare de 29.213 lei aferent exercitiului financiar la data de 31.12.2018 in sensul scoaterii din evidenta contabila – scaderea din profitul total al societatii aferent anului 2018 a sumei de 8813 lei.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.2 privind invalidarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Miroslava al domnului Spataru Dan.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.3 privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul al IV-lea 2019.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.4 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul al IV-lea 2019.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.5 privind aprobarea acoperirii deficitului în sumă de 1596681,76 lei rezultat la secțiunea de dezvoltare la data de 31 decembrie 2019.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.6 privind aprobarea reorganizării în anul școlar 2020-2021 a rețelei scolare din învățământul preunivesitar de stat de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Miroslava, județul Iași.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.7 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.238/28 noiembrie 2019, în sensul îndreptării erorii materiale privind valoarea redevenței totale anuale, după diminuarea suprafeței, și modificarea, în tot cuprinsul contractului, a suprafeței rămase după diminuare.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.8 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, pe baza listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de 31 decembrie 2019.

Anexa
  PDF
30.01.2020Hotararea nr.9 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, pe baza listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de 31 decembrie 2019.

Anexa
  PDF
30.01.2020Hotararea nr.10 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventar.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.11 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași , ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventar.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.12 privind aprobarea Planului de acțiune al Serviciului de asistență socială, autoritate tutelară, arhivă și informații publice al comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2020 privind serviciile sociale.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.13 privind punerea la dispoziți a terenurilor pe care se vor amplasa obiectivele de investiție aferente proiectului: “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași” promovat pe POIM 2014-2020 de către S.C. APAVITAL S.A..   PDF
30.01.2020Hotararea nr.14 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Amenajare trotuare sat Horpaz, com. Miroslava, jud. Iaşi “.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.15 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Extindere sistem de canalizare zona Nord-sat Brătuleni, comuna Miroslava, judeţul Iaşi ” și darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A..   PDF
30.01.2020Hotararea nr.16 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Înființare sens giratoriu în comuna Miroslava, județul Iași, sat Brătuleni, strada Basarabia”.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.17 privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 1.500 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, număr cadastral 826274, Carte Funciară 826274 , situat în T14-incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava către S.C. DOGAV GRUP S.R.L..   PDF
30.01.2020Hotararea nr.18 privind aprobarea achiziționării de către S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. a unui utilaj (tractor) și echipamente aferente necesar desfășurării în condiții optime a activității.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.19 privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajele aflate în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași, precum și pentru utilajele aflate în proprietatea societății pentru anul 2020.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.20 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 10000 m.p. teren extravilan în intravilan sat Balciu, comuna Miroslava, tarla 62, parcela 2870/4, număr cadastral 85845, aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava, în vederea construirii unei stații de betoane și spații administrative regim de înălțime P+1E -beneficiar concesionar S.C. AFJ Beton S.R.L. Pașcani.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.21 privind aprobarea documentației faza Studiu de fezabilitate nr.11/2019 pentru ”Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.22 privind modificarea, completarea și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de zi pentru copii sat Cornești, comuna Miroslava.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.23 privind modificarea, completarea și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc sat Cornești, comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.24 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. prin Actul Adițional nr.33.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.25 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.34.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.26 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.35.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.27 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 1116 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în intravilanul comunei, în T54, parcela CC2537/60.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.28 privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip 2 la nivelul comunei Miroslava.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.29 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Ordine Interioară a aparatului de specialitate al primarului comunei în ceea ce privește data plății salariilor personalului angajat în cadrul U.A.T. comuna Miroslava.   PDF
15.01.2020Hotărâre nr. 1 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “CONSTRUIRE SALĂ POLIVALENTĂ
METROPOLITANĂ și schimbarea zonei de functiuni din A1 (subzone activitatilor productive compuse
din industrie si servicii) în zona de functiuni M (subzone mixta-cultural-sportiv și dotari servicii,
functiuni complementare-cazare, alimentatie publica, unitati de invatamant (academii sportive)), teren
intravilan comuna Miroslava, sat Bratuleni: NC.85725 în suprafata totala de 67335,00 m.p.
  PDF

Data postăriiDescrierea documentuluiDocument
26.05.2021Dispoziția nr. 182 privind convocarea Consiliului Local Miroslava în ședință ordinară în 31 mai 2021 ora 09:00 PDF
28.04.2021Dispoziția nr. 159 privind instituirea permanentei la serviciu la Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava, judetul Iasi, pentru perioada 30.04.2021 – 03.05.2021 (ora 07:00 a.m.) PDF
18.12.2020Dispoziția nr. 459 privind instituirea permanenței la serviciu la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași, pentru perioadele: 24.12.2020, ora 07:00-28.12.2020, ora 07:00, respectiv 01.01.2021, ora 07:00-04.01.2021, ora 07:00 PDF
24.07.2020Dispoziția nr. 212 pentru convocarea Consiliului Local Miroslava în ședință ordinară în 30 iulie 2020 ora 09:00 PDF
29.06.2020Codul de conduită etică a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași PDF
29.06.2020Dispoziția nr. 180 din 29.06.2020 privind aprobarea Codului de conduită etică a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași PDF
15.04.2020Dispozitia nr. 113 din 14.04.2020 privind instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei comunei Miroslava pentru perioada 17.04.2020, ora 07:00 -21.04.2020, ora 07:00. PDF

Link-uri rapide

Primar

Primar
Niță Dan

Vremea

MIROSLAVA, IAȘI WEATHER