Monitorul Oficial Local

Data postăriiDescrierea documentuluDocument
12.08.2020Hotărârea nr. 157 privind trecerea, în condițiile legii, a terenului în suprafață de 12 ha, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, intravilan sat Uricani conform Planului Urbanistic General, situat în tarlaua 16, având număr cadastral 85724, in domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași și administrarea Consiliului Local Miroslava  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.156 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventar.  PDF
30.07.2020 Hotărârea nr.155 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. (în faliment)-prin lichidator judiciar societatea profesională LICHIDATOR MASTER CONSULTING I.P.U.R.L., împotriva Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.1/31.01.2019 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public al comunei Miroslava.  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.154 privind atribuirea de denumiri de străzi în comună, județul Iași, conform avizelor comisiei de atribuire de denumiri a județului Iași nr.10 și nr.11 din data de 08 iulie 2020 și actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei cu modificările și completările intervenite.  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.153 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea zonei de funcțiuni din M1 (subzonă mixtă cu regim de construire continuu și discontinuu cu regim mic de înălțime), IS1 (subzonă instituții publice și servicii de interes general), respectiv V1A (subzonă spațiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâșii plantate, grădini publice) în zona de funcțiuni IS2 (subzonă instituții publice și servicii de tip complex comercial) și V1A (subzonă spațiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâșii plantate, grădini publice), teren intravilan comună Miroslava, sat Miroslava , număr cadastral 78789 în suprafață totală de 14318,00 m.p.-beneficiar S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L..  PDF
30.07.2020Hotărârea nr. 152 privind încetarea, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr. 23242/25.07.2018 încheiat între comună Miroslava, județul Iași și S.C. MONOVI SUPERMARKET S.R.L..  PDF
30.07.2020Hotărârea nr. 151 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, realizate pe raza Unității Administrativ-Teritorială comună Miroslava, județul Iași.  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.150 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.39.  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.149 privind aprobarea modificării și completării Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2020, Anexă nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.257/19.12.2019.  PDF
30.07.2020Hotărârea nr.148 privind validarea modificărilor intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III 2020, dispuse prin dispoziția primarului comunei Miroslava, județul Iași nr.200/13.07.2020.  PDF
02.07.2020Hotararea nr.147 privind modificarea, completarea și actualizarea valorii totale din HCL nr.33/16.02.2017  PDF
02.07.2020Hotararea nr.146 privind modificarea și completarea HCL nr.141/26.06.2020   PDF
02.07.2020Hotararea nr.145 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim. III 2020  PDF
26.06.2020Hotararea nr.144 privind trecerea, în condițiile legii, a terenului în suprafață de 12 ha, aparținând domeniului public al comunei Miroslava intravilan sat Miroslava, situat în tarla 54, din domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași și administrarea Consiliului Local Miroslava în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea construirii Institutului de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași în comuna Miroslava.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.143 privind modificarea și completarea Organigramei și a a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.142 privind stabilirea unor măsuri de sancționare a unor contravenții pe raza Comunei Miroslava în domeniul protecției mediului.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.141 privind participarea comunei Miroslava la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.140 privind modul de întocmire a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, la nivelul comunei Miroslava pentru perioada 2020-2024.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.139 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 5569 m.p., aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Creșterea capacității de distribuție LEA 20kV FAI-Scânteia etapaA3- Închidere distribuitor între cele două secții de bare din stația Galata”.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.138 privind aprobarea PLANULUI TARIFAR APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024 conform Analiză cost-beneficiu pentru proiectul : “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020″ promovat pe Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM).  PDF
26.06.2020Hotararea nr.137 privind aprobarea Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.136 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16748/07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Ionescu Bogdan Florin.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.135 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16687/ 07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnului Amihaesei Constantin.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.134 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16694/ 07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Andrieș Alina Ioana.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.133 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16706/ 07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Cazan Ana-Maria.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.132 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16713/ 07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Cocea Robert Florin.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.131 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16786/07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Ignat Teodora-Nicoleta.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.130 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23483/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Marmurianu Adriana Elena.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.129 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16750 /07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Mihăilescu Vasile.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.128 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16714/ 07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Pascal Adriana.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.127 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23491/ 27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Pascu Ingrid-Ioana.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.126 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23495/ 27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Periade Ioan.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.125 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.12881/ 26.04.2016 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Plugaru Radu Gabriel.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.124 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16744/07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Potorac Nicoleta.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.123 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23501/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Savin Mihaela.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.122 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23506/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Stavarache Florin-Gabriel.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.121 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23510/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Surugiu Diana-Elena.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.120 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23512/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Viziteu Andrei.  PDF
26.06.2020Hotararea nr. 119 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.12875/26.04.2016 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Vrînceanu Cosmin Ioan.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.118 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16710/07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Cocea Alexandru-Ionuț.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.117 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16735/07.06.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Postolache Loredana.  PDF
26.06.2020Hotararea nr.116 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23485/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Mihai Ioana-Teodora.   PDF
26.06.2020Hotararea nr. 115 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Popa Mihaela.   PDF
26.06.2020Hotararea nr. 114 privind încheierea Acordului de parteneriat între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate-București și comuna Miroslava, județul Iași, în vederea implementării unui proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 , Axa Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric.   PDF
26.06.2020Hotararea nr.113 privind încheierea Actului adițional nr.9 la contractul de concesiune nr.9448/22.06.2010, în sensul diminuării penalităților de întârziere de la 1% la 0,01% aplicate pentru neplata în termen a redevenței, precum și a termenului de plată a redevenței anuale aferentă contractului.   PDF
26.06.2020Hotararea nr.112 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventar.   PDF
26.06.2020Hotararea nr.111 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru trim.III 2020.   PDF
16.06.2020Hotararea nr.110 privind aprobarea initierii procedurii de trecere, în conditiile legii, a terenului în suprafata de 12 ha ( din suprafata totala masurata de 198.656 m.p., având numar cadastral 90804), apartinând domeniului public al comunei Miroslava intravilan sat Miroslava, situat în tarla 54, din domeniul public al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava în domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Sanatatii, în vederea construirii Institutului de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi în comuna Miroslava.   PDF
16.06.2020Hotararea nr.109 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a spatiului în suprafata de 28,05 m.p. situat în incinta Centrului de Informare turistica Miroslava, având numar cadastral 68768-C1 apartinând domeniului public al comunei Miroslava pentru desfasurarea de activitati specifice implementarii de actiuni/proiecte.   PDF
16.06.2020Hotararea nr.108 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea zonei de functiuni din M1 (subzona mixta cu regim de construire continuu si discontinuu cu regim mic de înaltime), IS1 (subzona institutii publice si servicii de interes general), respectiv V1A (subzona spatiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâsii plantate, gradini publice) în zona de functiuni IS2 (subzona institutii publice si servicii de tip complex comercial) si V1A (subzona spatiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâsii plantate, gradini publice), teren intravilan comuna Miroslava, sat Miroslava, numar cadastral 78789, în suprafata totala de 14318,00 m.p.-beneficiar S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.   PDF
28.05.2020Hotararea nr.107 privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.89/30.04.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava in AGA ADIS Iasi in vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, altele decat reciclabile, in cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Iasi” si imputernicirea presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Iasi nr.357/30.10.2018   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 106 privind declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica a imobilului- constructie C1 în suprafata de 168 m.p., proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local pentru obiectivul de investitii: ”Construire sediu primarie în comuna Miroslava, judetul Iasi”.   PDF
28.05.2020Hotararea nr.105 privind aprobarea vanzarii de catre domnul Tarsanaru Emil a constructiei edificata pe terenul concesionat, apartinand domeniului privat al comunei Miroslava, în suprafata de 521 m.p., situat în sat Ciurbesti, tarla 78, numar cadastral 79024.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 104 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 44.724 m.p., avand numar cadastral 90803, intravilan conform PUG extins sat Miroslava, comuna Miroslava, apartinand domeniului public al comunei pentru înfiintarea Centrului Regional de Tenis Miroslava.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 103 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.II 2020.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 102 privind aprobarea modificarii, completarii si actualizarii Actului Constitutiv al societatii SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., ca urmare a extinderii activitatii.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 101 privind aprobarea închirierii/concesionarii prin licitatie publica deschisa a constructiilor C1, C3, C5, C7 si C9, cu urmatoarele numere cadastrale: 66852-C1, 66852-C3, 66852-C5, 66852-C7 si respectiv 66852-C9, întabulate în Cartea Funciara nr. 66852 a comunei Miroslava, situate în intravilan conform PUG, sat Uricani, apartinand domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, în scopul desfasurarii activitatii de crestere a animalelor, si încetarea efectelor Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.59/26.03.2020   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 100 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 2000 m.p., avand numar cadastral 90616, intravilan conform PUG extins sat Bratuleni, comuna Miroslava, apartinand domeniului privat al comunei pentru construire hala productie.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 99 privind aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a spatiilor de joaca amplasate pe domeniul public/privat al comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 98 privind desemnarea reprezentantilor- împuterniciti ai Consiliului Local Miroslava pentru constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazuta la art.93 alin.(1) pct. 29 din Legea nr.123/2012 -Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare la nivelul comunei Miroslava.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 97 privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a terenului în suprafata de 5100 m.p., apartinand domeniului privat al comunei Miroslava, numar cadastral 89803, situat în T14, intravilan sat Bratuleni-incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava catre S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L..   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 96 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.110/11.05.2017 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea si/sau garantarea de finantari rambursabile pentru Unitatea administrativ-teritoriala comuna Miroslava.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 95 privind respingerea plangerii prealabile formulata de catre S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. împotriva Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.152/31.08.2010 privind însusirea domeniului public al comunei Miroslava, a Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.94/19.08.2011 privind însusirea domeniului public al comunei Miroslava si Autorizatiei de construire nr.358/28.05.2019.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 94 privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajul tractor John Deere aflat în proprietatea si administrarea societatii Servicii Publice Miroslava S.R.L., precum si pentru autospeciala Daf aflata în proprietatea comunei Miroslava si în administrarea societatii Servicii Publice Miroslava S.R.L., începand cu data de 01 iunie 2020.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 93 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor si completarilor intervenite în inventar.   PDF
28.05.2020Hotararea nr. 92 privind obligatia utilizatorilor, persoane fizice si/sau juridice, de a se racorda la reteaua de canalizare publica stradala existenta a comunei Miroslava.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 64 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai, iunie 2020.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 65 privind validarea/invalidarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Miroslava al domnului Neagu Petru.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 66 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor si completarilor intervenite în inventar.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 67 privind aprobarea modificarii, completarii si actualizarii Programului anual estimativ al achizitiilor publice pentru anul 2020.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 68 privind încheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr.13882/20.06.2014 semnat între Unitatea Administrativ-Teritorial comuna Miroslava si S.C. SEVEN TECH S.R.L., în sensul diminuarii suprafetei de teren, precum si a redeventei anuale aferenta contractului.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 69 privind încetarea contractului de concesiune nr.38615/12.12.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi si PETRARU (casatorita CÎRDEI) ALEXANDRA LILIANA.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 70 privind încheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 26217/08.10.2015 semnat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava si S.C. TOP MASTER L.T.D. S.R.L., în sensul diminuarii suprafetei de teren, precum si a redeventei anuale aferenta contractului.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 71 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 4000 m.p., NC90396, intravilan conform PUG extins sat Uricani, comuna Miroslava, apartinând domeniului privat al comunei pentru construire hala depozitare si parcare auto.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 72 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 9617 m.p., NC90506, intravilan conform PUG extins sat Uricani, comuna Miroslava, apartinând domeniului privat al comunei pentru construire centru de prezentare vânzare autoturisme, hala, parcare auto.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 73 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.48/28.02.2020 privind majorarea valorilor impozabile la calculul taxelor de autorizare constructii, precum si instituirea si/sau majorarea unor taxe speciale în materie de stare civila, la nivelul comunei Miroslava.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 74 privind aprobarea negocierii privind stabiliriea redeventei anuale dupa primii 5 ani de concesiune pentru Punct sanitar Ciurbesti în care functioneaza DARIE G. MARIA- CRENELA – Cabinet Medical Individual de medicina de familie.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 75 privind aprobarea negocierii privind stabiliriea redeventei anuale dupa primii 5 ani de concesiune pentru Dispensar Comunal Miroslava în care functioneaza CMI Dr. Lupascu Georgeta – Cabinet Medical de medicina de familie.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 76 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.49/2015, în sensul modificarii si completarii criteriilor de selectie privind participarea la procedura de licitatie publica pentru concesionare teren în vederea construrii de locuinte tineri si specialisti din comuna Miroslava.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 77 privind însusirea de catre Consiliul Local a dispozitiei primarului comunei Miroslava, judetul Iasi nr.98/02.04.2020 privind transferul sumei de 200000 lei de la capitolul 24540250 (Titlul 20) –”Alte servicii publice generale” la capitolul 24610250 (Titlul 20)-”Alte servicii si bunuri pentru Ordine publica si siguranta nationala”.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 78 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.73/13.03.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie prin PNDL :”Modernizare gradinita cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 79 privind actualizarea/modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr.36.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 80 privind aprobarea încheierii unui antecontract de dare în plata si ulterior a unui contract de dare în plata între Unitatea Admnistrativ-Teritoriala comuna Miroslava, în calitate de creditor dobânditor si Bartic Eugen si Macovei Carmen în calitate de debitor cedent si respectiv, cedent.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 81 privind aprobarea de catre Consiliul Local Miroslava, în calitate de administrator al domeniului public al comunei, a extinderii constructiei existente situata pe str. Anton Nitu nr.7A, pâna la 1 m fata de limita domeniului public.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 82 privind aprobarea Planului de administrare pentru perioada 01.12.2019-30.11.2023 al S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 83 privind aprobarea bilantului contabil pentru anul 2019 si repartizarea profitului S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. în valoare de 40923,00 lei aferent exercitiului financiar la data de 31.12.2019.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 84 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2019.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 85 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava în comisia de control pentru verificarea lucrarilor de întretinere a pasunilor la nivelul comunei Miroslava.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 86 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava pe anul 2020.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 87 privind încheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr.6573/06.03.2017 între comuna Miroslava si Tunza Viorel.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 88 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul: “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Iasi în perioada 2014-2020″ promovat pe POIM 2014-2020 de catre S.C. APAVITAL S.A..   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 89 privind mandatarea unui reprezentant al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava în vederea aprobarii modificarii tarifelor si împuternicirea presedintelui ADIS de a semna actul aditional la contractul de delegare cu S.C. Girexim Universal S.A.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 90 privind aprobarea valorii investitiilor aferente Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava si a participarii Consiliului Local al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi, in perioada 2014-2020.   PDF
30.04.2020Hotararea nr. 91 privind aprobarea Bugetului creditelor interne initial pe trim. II 2020 la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
26.03.2020Hotararea nr.56 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Miroslava, actualizat conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ   PDF
26.03.2020Hotararea nr.57 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventa.   PDF
26.03.2020Hotararea nr.58 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași a clădirii cu denumirea ”Centrală”, având număr cadastral 2779-C19, situată în sat Miroslava, str. Mihail Kogălniceanu nr.38, ca urmare a demolării și modificarea, completarea și actualizarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
26.03.2020Hotararea nr.59 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a construcțiilor C1, C3, C5, C7, C9, având număr cadastral 66852, situate în incinta fermei Uricani, extravilan sat Uricani, aparținând domeniului public al comunei în scopul desfășurării activității de creștere a animalelor.   PDF
26.03.2020Hotararea nr.60 privind aprobarea modificării, completării și actualizării Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2020.   PDF
26.03.2020Hotararea nr.61 pentru modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.47/28.02.2020 privind implementarea şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Enhancing the tourist attractiveness by conservation of cultural and historical heritage” (Îmbunătățirea atractivității turistice prin conservarea patrimoniului cultural și istoric), 2SOFT/ 2.1/111, Call for proposals: 2nd call for proposals, Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014-2020.   PDF
20.03.2020Hotararea nr.55 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) și aprobarea comisionului de garantare.   PDF
03.03.2020Hotararea nr.30 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anil 2020 al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 32 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea R.L.U. si schimbarea zonei de functiuni din A2 (subzona activitatilor productive compuse din industrie si unitati agricole) în zona de functiuni L1a (subzona de locuire individuala si colectiva situata în tesut traditional cu regim de construire continuu sau discontinuu, subzona dezvoltata în etape successive), teren intravilan comuna Miroslava, sat Valea Adânca, NC 81831 în suprafata totala de 1168,00 m.p.-beneficiar Bulgaru Paul Marian.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 34 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica a comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2020.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 35 privind încetarea contractului de concesiune nr.5292/08.05.2007 încheiat între Consiliul Local al comunei Miroslava, judetul Iasi si S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L..   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 37 privind desemnarea/împuternicirea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei care sa semneze, în numele si pentru comuna Miroslava, procesele verbale de predare-primire a bunurilor imobile – terenuri, proprietate publica/proprietate privata a comunei, aferente contractelor de concesiune/închiriere/vânzare.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 36 privind încetarea contractului de concesiune nr.2320/16.01.2019 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava si societatea WOLVES RECYCLE S.R.L..   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 38 privind încheierea Acordului de Înfratire si Cooperare între Comuna Miroslava, Judetul Iasi, România si Satul Corjova, Raionul Criuleni, Republica Moldova.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 39 privind aprobarea încheierii de acte aditionale la contractele de admnistrare, încheiate între comuna Miroslava si S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L., societate administrator al Parcului Industrial Miroslava I si al Parcului Industrial Miroslava II, din care sa rezulte ca redeventa încasata se va face venit la bugetul comunei Miroslava pentru sustinerea investitiilor din Parcul Industrial.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 40 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 41 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 2020.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 42 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L..   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 43 privind modificarea si completarea art.4 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava nr.19/30.01.2020 privind aprobarea pentru anul 2020 a tarifelor orare pentru utilajele aflate în proprietatea comunei Miroslava si în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi si pentru utilajele aflate în proprietatea si în administrarea societatii.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 44 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi , ca urmare a modificarilor si completarilor intervenite în inventar.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 45 privind acordarea de mandat special în vederea exprimarii votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 46 privind încetarea contractului de închiriere nr.14965/02.04.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi si APRODU CORINA LENUTA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 47 privind implementarea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Enhancing the tourist attractiveness by conservation of cultural and historical heritage” (Îmbunatatirea atractivitatii turistice prin conservarea patrimoniului cultural si istoric), 2SOFT/2.1/111, Call for proposals: 2nd call for proposals, Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014-2020.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 48 privind majorarea valorilor impozabile la calculul taxelor de autorizare constructii, precum si instituirea si/sau majorarea unor taxe speciale în materie de stare civila, la nivelul comunei Miroslava.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 49 privind însusirea de catre Consiliul Local Miroslava a Executiilor Bugetare si a Raportului Financiar pentru perioada 2013-2019 ale Asociatiei pentru cultura, educatie, tineret, sport ”Stiinta Miroslava”.   PDF
28.02.2020Hotararea nr.50 privind aprobarea de catre Consiliul Local Miroslava a Bugetului de venituri si cheltuieli estimat pentru anul 2020 al Asociatiei pentru cultura, educatie, tineret, sport ”Stiinta Miroslava”.   PDF
28.02.2020Hotararea nr.51 privind acordarea de burse de studiu elevilor si/sau studentilor proveniti din familii defavorizate din comuna Miroslava, judetul Iasi, în anul scolar/universitar 2020.   PDF
28.02.2020Hotararea nr. 52 privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de înmormântare la nivelul Unitatii Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
28.02.2020Hotararea nr.53 privind modificarea, completarea si actualizarea Regulamentului privind accesul si circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone în comuna Miroslava, judetul Iasi, Anexa nr.1 la Hotarârea Consiliului Local Miroslava nr.269/19.12.2019.   PDF
28.02.2020Hotararea nr.54 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.17/30 ianuarie 2020 privind aprobarea vanzarii catre S.C.DOGAV GRUP S.R.L. a terenului in suprafata de 1.500 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava, situat in T14, in sensul indreptarii erorii materiale cu privire la numarul cadastral si numarul de carte funciara in loc de NC 826274 si numar Carte Funciara 826274 se va trece NC 82627 si NCF 82627 asa cum este corect.   PDF
20.02.2020Hotararea nr.31 privind modificarea si completarea art.2 din Hotararea Consiliului Local Miroslava nr.87/25.04.2019 privind aprobarea bilantului contabil pentru anul 2018 si repartizarea profitului S.C.Servicii Publice Miroslava S.R.L. in valoare de 29.213 lei aferent exercitiului financiar la data de 31.12.2018 in sensul scoaterii din evidenta contabila – scaderea din profitul total al societatii aferent anului 2018 a sumei de 8813 lei.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.2 privind invalidarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Miroslava al domnului Spataru Dan.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.3 privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul al IV-lea 2019.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.4 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul al IV-lea 2019.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.5 privind aprobarea acoperirii deficitului în sumă de 1596681,76 lei rezultat la secțiunea de dezvoltare la data de 31 decembrie 2019.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.6 privind aprobarea reorganizării în anul școlar 2020-2021 a rețelei scolare din învățământul preunivesitar de stat de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Miroslava, județul Iași.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.7 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.238/28 noiembrie 2019, în sensul îndreptării erorii materiale privind valoarea redevenței totale anuale, după diminuarea suprafeței, și modificarea, în tot cuprinsul contractului, a suprafeței rămase după diminuare.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.8 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, pe baza listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de 31 decembrie 2019.

Anexa
  PDF
30.01.2020Hotararea nr.9 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, pe baza listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de 31 decembrie 2019.

Anexa
  PDF
30.01.2020Hotararea nr.10 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventar.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.11 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași , ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventar.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.12 privind aprobarea Planului de acțiune al Serviciului de asistență socială, autoritate tutelară, arhivă și informații publice al comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2020 privind serviciile sociale.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.13 privind punerea la dispoziți a terenurilor pe care se vor amplasa obiectivele de investiție aferente proiectului: “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași” promovat pe POIM 2014-2020 de către S.C. APAVITAL S.A..   PDF
30.01.2020Hotararea nr.14 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Amenajare trotuare sat Horpaz, com. Miroslava, jud. Iaşi “.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.15 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Extindere sistem de canalizare zona Nord-sat Brătuleni, comuna Miroslava, judeţul Iaşi ” și darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A..   PDF
30.01.2020Hotararea nr.16 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Înființare sens giratoriu în comuna Miroslava, județul Iași, sat Brătuleni, strada Basarabia”.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.17 privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 1.500 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, număr cadastral 826274, Carte Funciară 826274 , situat în T14-incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava către S.C. DOGAV GRUP S.R.L..   PDF
30.01.2020Hotararea nr.18 privind aprobarea achiziționării de către S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. a unui utilaj (tractor) și echipamente aferente necesar desfășurării în condiții optime a activității.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.19 privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajele aflate în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași, precum și pentru utilajele aflate în proprietatea societății pentru anul 2020.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.20 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 10000 m.p. teren extravilan în intravilan sat Balciu, comuna Miroslava, tarla 62, parcela 2870/4, număr cadastral 85845, aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava, în vederea construirii unei stații de betoane și spații administrative regim de înălțime P+1E -beneficiar concesionar S.C. AFJ Beton S.R.L. Pașcani.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.21 privind aprobarea documentației faza Studiu de fezabilitate nr.11/2019 pentru ”Construire sediu primărie în comuna Miroslava, județul Iași” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.22 privind modificarea, completarea și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de zi pentru copii sat Cornești, comuna Miroslava.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.23 privind modificarea, completarea și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc sat Cornești, comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.24 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. prin Actul Adițional nr.33.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.25 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.34.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.26 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.35.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.27 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 1116 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în intravilanul comunei, în T54, parcela CC2537/60.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.28 privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip 2 la nivelul comunei Miroslava.   PDF
30.01.2020Hotararea nr.29 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Ordine Interioară a aparatului de specialitate al primarului comunei în ceea ce privește data plății salariilor personalului angajat în cadrul U.A.T. comuna Miroslava.   PDF
15.01.2020Hotărâre nr. 1 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “CONSTRUIRE SALĂ POLIVALENTĂ
METROPOLITANĂ și schimbarea zonei de functiuni din A1 (subzone activitatilor productive compuse
din industrie si servicii) în zona de functiuni M (subzone mixta-cultural-sportiv și dotari servicii,
functiuni complementare-cazare, alimentatie publica, unitati de invatamant (academii sportive)), teren
intravilan comuna Miroslava, sat Bratuleni: NC.85725 în suprafata totala de 67335,00 m.p.
  PDF

Data postăriiDescrierea documentuluiDocument
24.07.2020Dispoziția nr. 212 pentru convocarea Consiliului Local Miroslava în ședință ordinară în 30 iulie 2020 ora 09:00 PDF
29.06.2020Codul de conduită etică a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași PDF
29.06.2020Dispoziția nr. 180 din 29.06.2020 privind aprobarea Codului de conduită etică a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași PDF
15.04.2020Dispozitia nr. 113 din 14.04.2020 privind instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei comunei Miroslava pentru perioada 17.04.2020, ora 07:00 -21.04.2020, ora 07:00. PDF

Link-uri rapide

Primar

Primar
Niță Dan

Vremea

MIROSLAVA, IAȘI WEATHER

Trimite o sesizare