Transparență decizională - Proiecte de hotărâri

pagina 1 din 1

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 186 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.7613/15.03.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi si S.C. MYLJER COMPANY S.R.L.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 185 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 184 privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/31.01.2019.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 183 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii în Învatamantul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogalniceanu”-Miroslava, în anul scolar 2019-2020.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 182 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi în Consiliile de Administratie ale unitatilor de învatamant de pe raza comunei Miroslava, judetul Iasi, în anul scolar 2019-2020.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 181 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.30/26.02.2016 privind nomenclatorul stradal al comunei Miroslava.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 180 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în AGA ADIS Iasi în vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi” si împuternicirea Presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale în Judetul Iasi nr.357/30.10.2018.
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 175 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pe trimestrul al III-lea 2019.
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 176 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.30/30.01.2018, modificata si completata prin la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.33/28.02.2019.
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 177 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea in inventar a investitiei: „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, judetul Iasi” .
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 178 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.152/25.07.2019 privind aprobarea concesionarii a 19 loturi de teren apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, situate in intravilan sat Cornesti, T72, T74 si T75 pentru construire locuinte de catre tinerii din comuna Miroslava, precum si de catre specialisti.
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 179 privind aprobarea Proiectului Tehnic nr.16/2019 pentru obiectivul de investitie:”Alimentare cu apa si canalizare apa uzata menajera pentru Parc Industrial I si Parc Industrial II, com. Miroslava. jud. Iasi” si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 167 privind transformarea unui post aferent functiei de executie de natura contractuala si modificarea statului de functii al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi.
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 168 privind aprobarea încheierii Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.11785/20.04.2018 încheiat între comuna Miroslava si S.C. AFJ BETON S.R.L..
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 169 privind aprobarea concesionarii terenului în suprafata de 14.318 m.p., avand numar cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, apartinand domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 163 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pe trimestrul al III-lea 2019.
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 164 privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN, pentru o perioada de 3 luni, respectiv pâna la data de 12.01.2020 in vederea implementarii proiectului:„Modernizare drumuri de interes local in Comuna Miroslava, judetul Iasi”.
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 165 privind solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN), aprobarea comisionului de garantare pentru derularea proiectului „Modernizare si reabilitare corpuri de cladire „Scoala mica” si „ Scoala mare” din cadrul „Grupului Scolar Agricol Mihail Kogalniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi” .
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 166 privind Regulamentul pentru executarea lucrarilor de investitii in Parcul Industrial “Miroslava Industrial Parc”.
03.07.2019Proiect de hotarare nr. 145 privind indreptarea erorii materiale strecurata în continutul Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.87 din data de 19 mai 2016.
03.07.2019Proiect de hotarare nr. 146 privind aprobarea achizitionarii de catre Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi a serviciilor de consultanta juridica pentru contractarea unui credit, formularea si sustinerea cererii de autorizare a contractarii/garantarii unei finantari rambursabile, catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale.
03.07.2019Proiect de hotarare nr. 147 privind actualizarea valorilor bunurilor apartinand domeniului public si domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi, conform rapoartelor de evaluare-reevaluare la data de 30 mai 2019.
07.06.2019Proiect de hotarare nr. 125 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul al III-lea, respectiv pentru lunile iulie, august si septembrie 2019.
07.06.2019Proiect de hotarare nr. 126 privind aprobarea viramentul sumei de 250000 lei reprezentand dividentele datorate de catre S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava pentru anii 2017, 2018.
06.05.2019Proiect de hotarare nr. 107 privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei:“Extindere retea de apa potabila si bransament in strada Trifoiului, sat Valea Adinca, com. Miroslava, jud. Iasi” si darea in administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..
06.05.2019Proiect de hotarare nr. 108 privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei:”Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente apa pentru imobile locuinta situate in judetul Iasi, comuna Miroslava, sat Valea Adinca, str. Ioan Joldea Voda” si darea in administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 84 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Unitatii Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava, judetul Iasi.
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 85 privind convocarea adunarii generale a fostilor proprietari deposedati in vederea completarii competentei Comisiei Comunale de Fond Funciar Miroslava.
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 86 privind pentru aprobarea Planului de actiune al Serviciului de asistenta sociala, autoritatea tutelara, arhiva si informatii publice al comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2019 pentru serviciile sociale.
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 87 privind aprobarea emiterii de catre organul fiscal local al actelor administrative fiscale si procedurale care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor împuternicite si stampila organului fiscal.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 60 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica a Comunei Miroslava, judetul Iasi, pentru anul 2019.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 61 privind incetarea contractului de concesiune nr. 23646/28.07.2017.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 62 privind incetarea contractului de concesiune nr. 6744/07.03.2018.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 63 privind concesionarea terenului in suprafata de 101 mp, numar cadastral 87838, tarla 16, parcela 694/2, intravilan sat Uricani, comuna Miroslava.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 64 privind aprobarea concesionari pajistilor, aprobarea valorii redeventei din contractele de concesionare a pajistilor si a modalitatilor de plata, a incarcaturii la hectar de pajisti si a perioadei de pasunat pentru anul 2019, conform Amenajamentului pastoral al Comunei Miroslava, judetul Iasi.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 65 privind infiintarea, functionarea si organizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Miroslava, judetul Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 22 prin care Consiliul Local Miroslava ia act si isi insuseste bugetul de venituri si cheltuieli al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2019
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 23 privind aprobarea PUD pentru construire locuinte colective, sat Valea Adanca, comuna Miroslava, beneficiar SC REALIS IDEEA ST SRL si SC REALIS EUSEBIU SRL
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 24 privind trecerea, in conditiile legii, a terenului in suprafata de 6 ha si 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 25 privind abrobarea scutirii pentru anumite categorii de persoane de la plata taxei de salubrizare instituita la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 26 privind modificarea si completarea H.C.L. Miroslava nr.194/30.08.2018 privind acordarea unui sprijin financiar temporar domnului Apetrei Gheorghe din sat Horpaz, str. Principala nr.125, comuna Miroslava, judetul Iasi pentru ingrijirea si intretinerea nepotilor minori: Apetrei Juliano-Constantin, Apetrei Andreea-Ioana si Apetrei Iasmina-Elena.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 28 pentru revocarea H.C.L. Miroslava nr. 230 din 15.11.2018 privind darea in administrare cu titlu gratuit de catre comuna Miroslava, judetul Iasi catre Consiliul Judetean Iasi a suprafetei de 6 ha si 7335 mp apartinand domeniului privat al Comunei Miroslava, intravilan sat Bratuleni, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 29 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU din L1A si M1, beneficar NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 30 privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public.
29.09.2018Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 11 din 2018 si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere iluminat public pe str. Iazului, sat Valea Adanca.

pagina 1 din 1

sari la:

© Comuna Miroslava 2019